Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
03) Lokalna samouprava
01) Zastava, grb, himna, pečat
02) Priznanja
03) Volitve, referendum
04) Glasilo
05) Premoženje občine
06) Elektronski naslov občine
07) Ostalo
04) Organi in službe občine
01) Občinski svet
02) Župan, podžupan
03) Nadzorni odbor
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
07) Krajevne skupnosti
08) Plača in nagrade funkcionarjev
09) Politične stranke
10) Ostalo
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarski javni zavodi
03) Ostalo
02) Gospodarske javne službe
03) Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
04) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
05) Urejanje in čiščenje javnih površin
06) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
07) Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč
08) Urejanje in vzdrževanje javnih cest
09) Gasilska služba
10) Oskrba z zemeljskim plinom
11) Ostalo
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
01) Davki
03) Pristojbine
04) Takse
02) Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
01) Jamstva
02) Kompenzacije
03) Krediti
05) Blagovne rezerve
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
01) Lokacijski in ureditveni načrti
03) Oddaja nepremičnin
04) Dodelitev nepremičnin
05) Javna razgrnitev
06) Pridobitev, prenehanje in ukinitev javnega dobra
07) Ulice in ceste
08) Družbeni plan
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
01) Vrtci
03) Glasbene šole
04) Knjižnice
05) Športni zavodi
06) Gledališča
07) Muzeji
08) Turistične organizacije
02) Vzgoja in izobraževanje
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
03) Kultura in umetnost
04) Zdravstvo in socialno varstvo
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Šport
02) Športni objekti
07) Lekarne
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
03) Promet in zveze
04) Gostinstvo in turizem
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor