Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št. 78/99) ter 16.člena Statuta Občine Rače - Fram ( MUV 12/99) je občinski svet Občine Rače - Fram na svoji 20. seji z dne 9. aprila 2001 sprejel
 
 
O D L O K
 
o zaključnem računu proračuna Občine Rače - Fram
 
 
za leto 2000
 
 
1. člen
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rače - Fram za leto 2000
 
 
2. člen
 
Zaključni račun proračuna sestavljajo trije neposredni uporabniki proračuna ( občina ter ožja dela lokalnih skupnosti) in je izkazan v:
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPNI PRIHODKI
605.514.659,91 SIT
 
 
II. SKUPNI ODHODKI
623.207.790,92 SIT
 
 
III. PRORAČUN. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
-17.693.131,01 SIT
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
/
 
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKEGA DELEŽA
/
 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
/
 
 
VII. SKUPNI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) - (II.+V.)
-17.693.131,01 SIT
 
C. RAČUNI FINANCIRANJA
 
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
10.247.894,50 SIT
 
 
IX. ODPLAČILA DOLGA
769.993,48 SIT
 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
9.477.901,02 SIT
 
 
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)- (II.+V.-IX.)
-8.215.229,99 SIT
 
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA (1999)
27.051.726,24 SIT
 
 
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC TEKOČEGA LETA (XI.+XII.)
+18.836.496,25 SIT
 
3. člen
 
Denarna sredstva, ki so ostala ob koncu leta neporabljena na računih proračuna, se prenesejo v leto 2001.
 
 
4. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
 
 
Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Štev.: 065-02-20-01
 
 
Datum: 17. april 2001