New Page 2

Številka: 9000-5/2015-3

Datum: 30.11.2015

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

9. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje,

 

ki bo v sredo, 9. decembra 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 4.11.2015 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 — predlog, druga obravnava (gradivo).

2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2016 (gradivo).

3. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2016 (gradivo).

4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2016 (gradivo).

5. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje (gradivo).

6. Končno poročilo o opravljenem nadzoru pomembnih kontov oz. postavk Proračuna občine Gorje za leto 2015 (gradivo).

7. Program dela Nadzornega odbora občine Gorje za leto 2016 (gradivo).

8. Premoženjsko pravne zadeve:

a) sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 733/17, 733/18, 733/19, 733/20 in 733/21 vse k.o. Zgornje Gorje (gradivo)

b) sklep o ukinitvi statusa kmetijska zemljiška skupnost Radovljica — družbena lastnina na naslednjih zemljiščih (gradivo):

- 279/1, 279/2, 279/3, 559/2 in 559/4, vse k.o. 2185 Spodnje Gorje,

- 140/1, 140/3, 147/1, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17, 148/1, 148/8, 148/9, 160/1, 160/2, 383/2, 532/2, 628, 629, vse k.o. 2186 —Višelnica l,

- 439/1 k.o. 2187 — Zgornje Gorje.

9. Kadrovske zadeve:

10. Informacije župana.

11. Pobude, predlogi in vprašanja ter vse pobude, predlogi in vprašanja podana v mandatu 2014-2018 (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnicah Radovljica in Gorje.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan