New Page 1

Na podlagi 7.čl. Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) in 7. čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06-UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 9. redni seji dne 18. februarja sprejel

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 2016

 

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2016 zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov športa, ki ga v občini izvajajo športna društva, šola in vrtec ter drugi izvajalci športnih programov, sredstva za sofinanciranje občinskih športnih prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja športnih objektov in sofinanciranja nakupa opreme za športna društva ter sredstva za investicije.

 

2.) Letni program športa po proračunskih postavkah zajema naslednja področja:

-          sofinanciranje športnih programov - dotacije športnim izvajalcem na podlagi razpisa (sofinanciranje interesne vzgoje predšolskih otrok, športne vzgoje šoloobveznih otrok, športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, interesne športne vzgoje mladine, interesne športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne dejavnosti študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, športnih prireditev, sofinanciranje opreme);

-          investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;

-          investicije

-          programi za mladino.

 

2.1.) Proračunska postavka 1882 -

- Sofinanciranje športnih prireditev in programov društev: 15.000 EUR.

Sredstva v okviru te proračunske postavke so v celoti namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev športnih dejavnosti in sicer:

 

- Interesna vzgoja predšolskih otrok - program Mali sonček, naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

-  Športna vzgoja šoloobveznih otrok - program Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati in drugi 80-urni programi. Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ deset otrok in 80 urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

-  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - sofinancira se objekt, strokovni kader v obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

-  Interesna športna vzgoja mladine - sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.

-  Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport - sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

 

 

 

- Športna dejavnost študentov - Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.

-   Športna rekreacija - 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah. Sofinancira se najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

-   Kakovostni šport - Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov - registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

-   Športne prireditve - sofinancira se stroške priznanj in pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.

 

2.2.) Proračunska postavka 1883 - Športna igrišča po vaseh - vzdrževanje: 2.000 EUR.

V  okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi -elektrika, voda in upravljanja Športnega centra Turjak.

 

2.3.) Proračunska postavka 1884 - Investicije - programi športa - 40.000 EUR.

Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 2016-2019, ki je priloga proračuna občine Velike Lašče za leto 2016.

 

2.4.) Proračunska postavka 1885 - Športna dvorana - vzdrževanje in upravljanje - 17.000 EUR.

V  okviru te postavke so zagotovljena sredstva za čiščenje in upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah.

 

2.5.) Proračunska postavka 1886 - Sofinanciranje opreme za športna društva - 2.000 EUR.

V  okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.

 

2.6.) Proračunska postavka  1887 - Programi za mladino - postavitev otroškega drsališča -

15.000 EUR.

 

3.) Za sredstva pod točkama 2.1 in 2.5 se objavi razpis v Uradnem glasilu občine Velike Lašče. Na podlagi prispelih prijav na razpis in v skladu s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče se izpelje postopek za sofinanciranje programov na področju športa. Z izbranimi izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje dejavnosti iz občinskega proračuna, župan sklene pogodbo.

 

4.) Letni program športa za leto 201 6 se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

Štev.: 0301-02/2016

Velike Lašče, dne 18. februar 2016

                                                                                    

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.