New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in v skladu z 8. in 9. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-Odl. US in 111/13) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 8. seji, dne 16. 12. 2015, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MARKOVCI

 

1. člen

V 2. členu Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/12 in 5/14; v nadaljevanju: pravilnik) se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:

»Proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti, se z Letnim programom kulture razdelijo v dve masi sredstev v razmerju 90% : 10%, pri čemer je znesek v višini 10% namenjen izključno sofinanciranju Uvrstitev na domači ali tuji prireditvi.

V primeru neporabljenih sredstev, namenjenih sofinanciranju Uvrstitev na domači ali tuji prireditvi, se sredstva v celoti prenesejo v prvo maso sredstev.«.

 

2. člen

Drugi odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da glasi:

»Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na višino razpisanih proračunskih sredstev znotraj posamezne mase sredstev in skupno število točk, ki jih dosežejo vsi izvajalci znotraj točkovanja programov, ki spadajo v posamezno maso sredstev. Sredstva v okviru posamezne mase sredstev se razdelijo sorazmerno glede na število doseženih točk posameznega upravičenca.«.

 

3. člen

V I. točki priloge Merila za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci se pri merilu 2.1. Splošni podatki o delovanju, tabela pod točko 6. Doba delovanja v letu nadomesti z naslednjo tabelo:

 

doba

delovanja

do 2 mes.

3-5 mes.

6-8 mes.

9-11 mes.

nad 11 mes.

d6

0,1

0,3

0,6

0,8

1,00

 

4. člen

V I. točki priloge Merila za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci se pri merilu 2.2. Društveni prostori, v tabeli pod točko 1. Last društvenih prostorov faktor p1 »2,0« spremeni tako, da glasi »3,0«.

 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2016.

 

Številka: 007-0006/2012

Datum: 16. 12. 2015

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan