New Page 1
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 108/03), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 12. redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel

 

O D L O K

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 

S tem odlokom Občina Šalovci, s sedežem Šalovci 162, 9204 Šalovci (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok varstva ter osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Šalovci (v nadaljevanju: javni zavod).

 

Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju v podjetij in drugih zakonov.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

 

2. člen

 

Javni zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Šalovci.

 

Skrajšano ime javnega zavoda: OŠ Šalovci.

 

Sedež javnega zavoda: Šalovci 172, 9204 Šalovci.

 

V sestavo javnega zavoda sodita še: Podružnična šola Markovci in enota vrtca Šalovci.

 

3. člen

 

Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

 

Podružnična šola in enota vrtca v pravnem prometu nimata pooblastil.

 

4. člen

 

Osnovna šola Šalovci je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Murski Soboti, na registrskem vložku št.10010200.

 

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

 

2. Pečat zavoda

 

5. člen

 

Javni zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež osnovne šole.

 

Javni zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

 

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

 

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

 

6. člen

 

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 

7. člen

 

Javni zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

 

Ravnatelj javnega zavoda zastopa in predstavlja javni zavod brez omejitev.

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

 

Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja ravnatelja, pooblastila ravnatelja, ki mu jih ta določi.

 

8. člen

 

Za javni zavod podpisujejo dokumente ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

 

V odnosih z banko in Uradom UJP promet podpisujejo za javni zavod ravnatelj in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Uradu UJP, ki jih določi ravnatelj.

 

Ravnatelj določi delavce javnega zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za javni zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.

 

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb

 

9. člen

 

Javni zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju na področju Občine Šalovci.

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

 

10. člen

 

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

 

– M/80.101 Dejavnost vrtca in predšolske vzgoje,

 

– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,

 

– M/80.422 –izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.

 

Javni zavod izvaja javno veljavne programe in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje javno veljavnih programov, in sicer:

 

– H/55.510 Storitve menz,

 

– H/55.520 Priprava in dostava hrane,

 

– G/52.471 – »dejavnost knjigarn«,

 

– G/52.472 – Trgovina na drobno s časopisi in revijami,

 

– O/92.511 – Dejavnost knjižnic,

 

– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,

 

– I/60.240 Drug cestni tovorni promet,

 

– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln – prodaja izdelkov učencev,

 

– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,

 

– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,

 

– K/74.700 Čiščenje stavb,

 

– R/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,

 

– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,

 

– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,

 

– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,

 

– O/92.610 Obratovanje športnih objektov,

 

– O/92.623 Druge športne dejavnosti,

 

– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,

 

– druge dejavnosti izven obsega javne službe.

 

Dejavnost javnega zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

11. člen

 

Javni zavod opravlja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom.

 

12. člen

 

Javni zavod opravlja vzgojno varstveno delo za predšolske otroke do vstopa v osnovno šolo in vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

 

Javni zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega in vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

13. člen

 

Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

14. člen

 

Javni zavod ima organe, določene z zakonom.

 

Organi javnega zavoda so:

 

– svet zavoda,

 

– ravnatelj,

–  pritožbena komisija,
 

– strokovni organi:

 

– učiteljski zbor,

  programski učiteljski zbor
 

– vzgojiteljski zbor,

 

– oddelčni učiteljski zbor,

 

– strokovni aktiv,

 

– razrednik,

 

– svet staršev.

 

Javni zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

 

1. Svet zavoda

 

15. člen

Javni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta zavoda člani sveta zavoda izvolijo enega izmed članov, ki je praviloma predstavnik delavcev zavoda.

 

Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.

 

Predstavnike delavcev v svet zavoda volijo delavci izmed vseh delavcev javnega zavoda. Predstavnike delavcev volijo delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

 

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev šole (dva predstavnika) in svetu staršev vrtca (en predstavnik).

 

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

 

16. člen

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

– sprejema program razvoja zavoda,

 

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka in učenca,

 

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,

 

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,

 

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,

 

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

 

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

 

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del ter

 

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

1.1. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

 

17. člen

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v javnem zavodu.

 

Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen tudi rokovnik za izvedbo volitev, imenuje volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju. Volilna komisija ima predsednika, namestnika, dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

 

18. člen

 

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 5% delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

 

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

 

19. člen

 

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.

 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

20. člen

 

Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.

 

Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.

 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročila o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

2. Ravnatelj

 

21. člen

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega zavoda je ravnatelj.

 

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

Ravnatelj opravlja naloge v skladu z nalogami iz opisa delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest in druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonske pogoje.

 

Imenovanje in razrešitev ravnatelja poteka v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki veljajo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

Mandat ravnatelja traja pet let.

 

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

 

2.1. Vodja enote vrtca

 

22. člen

 

V enoti vrtca se zagotovi pedagoško vodenje v skladu z veljavnimi predpisi. Enota vrtca pri šoli ima lahko pomočnika ravnatelja, ki je pedagoški in organizacijski vodja za predšolsko vzgojo. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote vrtca ali šole.

 

Pomočnik ravnatelja enote vrtca opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj, predvsem pa:

 

– organizira in vodi delo enote vrtca,

 

– predlaga ravnatelju šole program enote vrtca,

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

– skrbi za sodelovanje enote vrtca z okoljem,

 

– obvešča starše o delu enote vrtca.

 

3. Strokovni organi

 

23. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi in programski učiteljski zbor.

 

24. člen

 

Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

 

Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor:

 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

 

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

 

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

 

– odloča o vzgojnih ukrepih ter

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

25. člen

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

 

Oddelčni učiteljski zbor:

 

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,

 

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,

 

– odloča o vzgojnih ukrepih ter

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Programski učiteljski zbor:
 

– sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa,

  – programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj,
 

– programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.

   
 

26. člen

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

27. člen

 

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

4. Svet staršev

 

28. člen

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev šole v vrtcu pa svet staršev vrtca.

 

Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka, svet staršev vrtca pa po enega predstavnika oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Svet staršev:

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

 

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

 

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

 

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

 

29. člen

 

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v šoli in vrtcu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

 

30. člen

 

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA

 

31. člen

 

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo javnega zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

32. člen

 

Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Šalovci v skladu z zakoni, s prispevki staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

 

Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja v skladu z zakonom.

 

Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last ustanovitelja. Javni zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Javni zavod je dolžan upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

33. člen

 

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

 

Javni zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali oddelka vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka, vzgoje in varstva in podobno.

 

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

 

VII. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA JAVNI ZAVOD

 

34. člen

 

Javni zavod se za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostalimi osnovnimi šolami na območju upravne enote v Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: skupnost zavodov).

 

Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole pravne, računovodsko-knjigovodske, kadrovske in druge dogovorjene storitve.

 

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM

 

35. člen

 

Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:

 

– ugotavlja skladnost načrtov in programov del javnega zavoda z načrti in programi občine,

 

– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev ustanovitelja,

 

– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,

 

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

 

Pravice in obveznosti javnega zavoda do ustanovitelja:

 

– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa javnega zavoda in letnega delovnega načrta,

 

– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti občine,

 

– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene,

 

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

 

IX. JAVNOST DELA

 

36. člen

 

Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

 

37. člen

 

Ravnatelj javnega zavoda in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

Za poslovno skrivnost se štejejo:

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

 

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost,

 

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj zavoda v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,

 

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali organizacija.

 

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

38. člen

 

Javni zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejema svet zavoda ob soglasju ustanovitelja.

 

Javni zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

 

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

 

39. člen

 

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.

 

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili.

 

XII. NADZOR

 

40. člen

 

Nadzor nad zakonitostjo dela javnega zavoda in nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja v skladu z zakonom o šolski inšpekciji.

 

41. člen

 

Porabo javnih sredstev v javnem zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

42. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šalovci (Uradni list RS, št. 19/07).

 

43. člen

 

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, nato se konstituira nov svet zavoda v skladu s tem odlokom.

 

44. člen

 

Ravnatelj je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno v zvezi z vpisom sprememb v sodni register ter ostale naloge, da javni zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet javnega zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka oziroma po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.

 

45. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 600-4/2007

 

Šalovci, dne 20. decembra 2007

 

Župan

 

Občine Šalovci

 

Aleksander Abraham l.r.

   

 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci (Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2008) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:

 

2. člen

 

Vsa druga določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

3. člen

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci (Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:

 

2. člen

 

Vsa druga določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

3. člen

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.