New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 10., 98., 101. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) ter 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje na 23. seji dne 19. 12. 1996 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

S tem odlokom Občina Vitanje, s sedežem Grajski trg 1 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Vitanje (v nadaljevanju: zavod)

 

 

Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

 

 

2. člen

 

Ime zavoda: Osnovna šola Vitanje.  
  Sedež zavoda: Doliška cesta 1, Vitanje.  
  Skrajšano ime zavoda: OŠ Vitanje.  
  V sestavo OŠ Vitanje sodijo:  
  a) OŠ Vitanje, Doliška cesta 1, Vitanje,  
b) Enota vrtec, Na Gmajni 5, Vitanje.  
 

b) Enota vrtec, ki deluje na naslovu Na Gmajni 5, Vitanje, in na naslovu Doliška cesta 1, Vitanje.

 

 

3. člen

 

 

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

 

 

Enota vrtec v pravnem prometu nima pooblastil.

 

 

Zavod je vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v Celju.

 

 

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja ter predšolske vzgoje in varstva, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.

 

 

4. člen

 

 

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

 

 

2. Pečat zavoda

 

 

5. člen

 

 

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: Vitanje, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Vitanje.

 

 

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

 

 

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

 

 

6. člen

 

 

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.

 

 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 

 

7. člen

 

 

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

 

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

 

 

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

 

 

8. člen

 

 

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

 

 

V odnosih s službo za plačilni promet podpisujejo za zavod ravnatelj in osebe, ki jih določi ravnatelj.

 

 

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.

 

 

4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb

 

 

9. člen

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Brezen, Sp.Dolič, Paka, Hudinja, Ljubnica, Vitanjsko Skomarje, Stenica in Vitanje.

 

 

Matična enota je Osnovna šola Vitanje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.

 

 

III.DEJAVNOST ZAVODA

 

 

10. člen

 

 

Dejavnost zavoda je:

 

 

– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,

 

 

– M/80.101 Dejavnost vrtcev,

 

 

– K/74.12 Računovodske oziroma knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,

 

 

– H/55.51 Storitve menz,

 

 

– I/60.23 Cestni potniški prevoz,

 

 

– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti,

 

 

– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

 

 

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

 

11. člen

 

 

Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

 

 

12. člen

 

 

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

 

 

Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.

 

 

Zavod izdaja spričevala o uspehu, ki štejejo kot javne listine.

 

 

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

 

 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

 

13. člen

 

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

 

14. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

– svet zavoda,

 

 

– ravnatelj,

 

 

– strokovni organi,

 

 

– svet staršev.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.

 

 

1. Svet zavoda

 

 

15. člen

 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

Svet zavoda šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:  
  – trije predstavniki ustanovitelja,  
  – pet predstavnikov delavcev zavoda,  
– trije predstavniki staršev.

 

Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev Osnovne šole Vitanje, ter vrtca, in sicer štirje predstavniki OŠ Vitanje ter en predstavnik iz enote vrtca.

 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.

 

 

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

 

 

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

 

 

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

 

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.

 

 

16. člen

 

 

Svet zavoda:

 

 

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

 

– sprejema program razvoja zavoda,

 

 

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

 

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

 

– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,

 

 

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcu,

 

 

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,

 

 

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,

 

 

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,

 

 

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

 

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

 

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

 

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

 

 

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

 

 

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

 

– sprejme letno poročilo ravnatelja o samoevalvaciji zavoda,  
  – odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, če zakon ne določa drugače,  
  – odloča o najemanju kreditov,  
  – sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,  
  – sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad dohodki, pridobljenimi s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom,  
  – sprejema poslovno poročilo zavoda,  

 

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

 

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

 

 

17. člen

 

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

 

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

 

 

Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

 

 

18. člen

 

 

Pravico predlagati kandidate za člane zavoda ima najmanj pet delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, reprezentativni sindikat ter učiteljski in vzgojiteljski zbor.

 

 

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.

 

 

Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

 

 

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.

 

 

19. člen

 

 

Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.

 

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz Osnovne šole Vitanje, enote vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične enote, podružnične šole in enote vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

 

Neizpolnena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz Osnovne šole Vitanje in enote vrtca kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

20. člen

 

 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz Osnovne šole Vitanje in enote vrtca. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

 

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

 

 

21. člen

 

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

 

 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

 

 

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

 

 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

 

 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.

 

 

22. člen

 

 

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljale v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

 

 

2. Ravnatelj

 

 

23. člen

 

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

 

 

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

 

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 

 

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

 

 

– pripravlja program razvoja zavoda,

 

 

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,

 

 

– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter dolžnosti učencev,

 

 

– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,

 

 

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

 

 

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

 

– organizira mentorstvo za pripravnike,

 

 

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

 

– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

 

– spremlja delo svetovalne službe,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

 

 

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– določa sistemizacijo delovnih mest,

 

 

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

 

 

– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in

 

 

– opravlja druge naloge v skaldu z zakoni in drugimi predpisi.

 

 

24. člen

 

 

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

 

Ravnatelja imenuje svet zavoda šole. Mandat ravnatelja traja pet let.  
Svet zavoda šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:  
  – mnenje učiteljskega zbora,  
  – mnenje lokalne skupnosti ter  
  – mnenje sveta staršev.  

 

Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.

 

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

 

Ravnatelja razreši svet zavoda šole. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor ter svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

 

 

25. člen

 

 

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

 

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

 

 

a) Pomočnik ravnatelja

 

 

26. člen

 

 

Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

 

 

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.

 

 

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.

 

 

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

 

 

b) Vodja enote vrtca

 

 

Enota vrtec ima vodjo.

 

 

Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj 5 let naziv mentor.

 

 

Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.

 

 

Vodja vrtca opravlja poleg dela vzgojitelja naslednje naloge:

 

 

– organizira in vodi delo enote vrtca,

 

 

– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,

 

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

 

– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,

 

 

– obvešča starše o delu enote vrtca,

 

 

– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

 

 

3. Strokovni organi

 

 

27. člen

 

 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in vzgojiteljev.

 

 

28. člen

 

 

Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

 

 

Učiteljski in vzgojiteljski zbor:

 

 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,

 

 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

 

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

 

 

– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

 

 

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– opravlja druge naloge v skadu z zakonom.

 

 

29. člen

 

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

 

 

Oddelčni učiteljski zbor:

 

 

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,

 

 

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih in

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

30. člen

 

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

31. člen

 

 

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

 

 

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajajo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

 

Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.

 

 

Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

 

 

4. Svet staršev

 

 

32. člen

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Vrtec oblikuje svoj svet staršev.

 

 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

 

Svet staršev:

 

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

 

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

 

 

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

 

 

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,

 

 

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

 

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

5. Svetovalna služba

 

 

33. člen

 

 

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

 

 

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

 

 

6. Knjižnica

 

 

34. člen

 

 

Zavod ima knjižnico.

 

 

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu (vrtec).

 

 

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.

 

 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

 

 

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

 

 

35. člen

 

 

Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

 

 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

 

 

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

 

 

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.

 

 

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

 

 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

 

 

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.

 

 

36. člen

 

 

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.

 

 

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

 

 

Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.

 

 

Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

 

 

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

 

37. člen

 

 

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

 

 

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enote vrtca.

 

 

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

 

 

38. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom Občine Vitanje in prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

 

 

Merila za dodelitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

 

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.

 

 

39. člen

 

 

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

 

 

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.

 

 

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevka staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

 

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

 

 

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

 

 

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

 

40. člen

 

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

 

 

VIII. NADZOR

 

 

41. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.

 

 

42. člen

 

 

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

 

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

 

 

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

 

43. člen

 

 

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

 

 

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

 

 

44. člen

 

 

Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.

 

 

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

45. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejela Skupščina občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 25/91, 28/91 in 7/95).

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 20. 1. 1992 s soglasjem Skupščine občine Slovenske Konjice z dne 13. 2. 1992.

 

 

46. člen

 

 

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

 

47. člen

 

 

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom.

 

 

48. člen

 

 

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

 

49. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 061-023/96

 

 

Vitanje, dne 19. decembra 1996.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

 

     

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vitanje (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/1999) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

2. člen

 
  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  
     

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

3. člen

 
  Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  
     
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/2008) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbe:  
     

4. člen

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

5. člen

 
  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
 

3. člen

 
  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.