New Page 1

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15) Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – UPB), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10), 19. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 24. 2. 2016, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 2. 3. 2016, Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 21. 4. 2016, Občinski svet Občine Rogatec na 9. redni seji dne 23. 2. 2016, Občinski svet Občine Kozje na 10. redni seji dne 30. 3. 2016 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 22. 2. 2016 sprejeli

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01, 52/03, 116/08, 43/12, 48/13).

 

2. člen

V prvem odstavku 8. člena se na koncu doda nova alineja, katere besedilo se glasi:

»– Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe.«

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 0320-0003/2016

Rogaška Slatina, dne 30. marca 2016

 

Župan 

Občine Bistrica ob Sotli 

Franjo Debelak l.r.

Župan 

Občine Rogaška Slatina 

mag. Branko Kidrič l.r.

   

Županja 

Občine Kozje 

Milenca Krajnc l.r.

Župan 

Občine Rogatec 

Martin Mikolič l.r.

   

Župan 

Občine Podčetrtek 

Peter Misja l.r.

Župan 

Občine Šmarje pri Jelšah 

Stanislav Šket l.r.