New Page 2

 

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (UL RS, št. 54/00) in 21.  člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/2002) objavlja Občina Komenda,

 

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2007

 

 

  1. Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v občini Komenda.

 

 

  1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki:

 

 

- imajo sedež na območju občine Komenda oziroma opravljajo dejavnost na področju občine Komenda;

 

 

- so  registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo društva (Zakon o društvih);

 

 

- delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

 

 

  1. Obseg razpoložljivih sredstev: V proračunu Občine Komenda za leto 2007 je na proračunski postavki »4280 – pomoč društvom s področja kmetijstva« planiranih  1.381,00 EUR.

 

 

  1. Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je  dosegljiva na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si in v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

 

 

  1. Rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek, 30. april 2007.

 

 

  1. Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju društvenih programov.

 

 

  1. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA ZA LETO 2007 – NE ODPIRAJ«.

 

 

  1. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzinčič na tel.št. 01/72 47 405.

 

 

Opozorilo: Upoštevajo se samo prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo se nepravočasno posredovane prijave vrnejo pošiljatelju!

 

 

 

 

 

Številka: 339-0002/2007

 

 

Datum: 28. 3. 2007

 

 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                         Tomaž Drolec

 

 

                                                                                              ŽUPAN

 

 

 Razpisna dokumentacija obrazci