New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20), 2. odstavek 24. člena in 1. odstavek 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR), Odloka o proračunu Občine Trbovlje je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 6. dopisni seji, ki je bila sklicana 29. 1. 2024 sprejel naslednji

 

S K L E P

 

1.

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2024.

 

2.

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2024 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

3.

Sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet Občine Trbovlje.

 

Številka: 478-13/2024-1

Datum: 5. 2. 2024

 

Župan Občine Trbovlje

mag. Zoran Poznič