Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur.l.RS, št. 80/94) in 24. Člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 11/95), je občinski svet občine Rače – Fram na 8. Izredni seji, dne 29. decembra 1997 sprejel
 
O D L O K
 
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998
 
  1. člen
 
 
Z odlokom o proračunu občine Rače – Fram (MUV, št. 23/97) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja občina Rače – Fram.
 
  1. člen
 
 
Do sprejetja Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto 1998 se financirajo javne naloge, v obdobju od 1. Januarja 1998 dalje, začasno na podlagi Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto 1997 po dvanajstinah finančnih sredstev.
 
  1. člen
 
 
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporabljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabnikov, za investicije pa le v okviru že zagotovljenih sredstev proračuna za leto 1997.
 
  1. člen
 
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa od 1. Januarja 1998 dalje.
 
Številka: 061-8. Izr/97
 
Datum: 29.12.1997
 
Predsednik občinskega sveta
 
občine Rače – Fram
 
Frido Krneža, s.r.