New Page 2

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 22. seji dne 29. 5. 1997 sprejel

 

O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Turnišče

 

1. člen

 

Dimnikarska služba je obvezna gospodarska javna služba, ki jo predvideva zakon o varstvu okolja in se jo izvaja na področju pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

 

2. člen

 

Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74) in pravilniku o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav, dimnovodov ter meritvah dimne in druge emisije kurišč.

 

3. člen

 

Zakon o varstvu pred požarom z vidika požarne varnosti podaja elemente varovanja objektov, zato Občina Turnišče na svojem območju tudi sprejema občinski odlok o dimnikarski službi in sklep o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

 

4. člen

 

Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje obveznosti:
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje dimnikarskih storitev,
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah in uporabi vrste goriva,
– redno plačevati dimnikarske storitve.

 

5. člen

 

Kolikor uporabnik dimnih naprav storitev odkloni, je dolžan plačati 50% vrednosti računa, ki bi bil izstavljen za opravljeno delo.

 

6. člen

 

Koncesijska pogodba se sklene na podlagi javnega razpisa ali na podlagi zainteresiranosti obeh strank. Koncesionar lahko opravlja dimnikarsko službo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da ni v kazenskem postopku in da ni pravnomočno obsojen,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko usposobljenih delavcev,
– koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako kot določajo veljavni zakonski akti, navodila ministrstva, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati občinske odloke ter dogovore definirane s koncesijsko pogodbo.

 

7. člen

 

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu plačilo za koncesijo v % od plačane realizacije, ustvarjene z dimnikarskimi storitvami, zmanjšane za amortizacijska sredstva in sredstva za nakup opreme. Višina plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb in varstva okolja.

 

8. člen

 

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu z veljavnimi predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncesionar ne more prenesti izvajanje dimnikarskih storitev na drugo osebo.

 

9. člen

 

Koncesijska pogodba se sklepa za dobo 5 let, odpovedni rok obeh strank je 6 mesecev.

 

10. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 9/22-97

Turnišče, dne 29. maja 1997.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.