New Page 1

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, Odl. US 55/09, 100/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

1. člen

V 1. členu Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»S tem pravilnikom se ne ureja oddajanje v najem Škrateljnove domačije. Oddajanje v najem Škrateljnove domačije je urejeno z drugimi predpisi«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0020/2011-11

Divača, dne 18. oktobra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.