New Page 2

Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 214. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na svoji 12. seji dne 21. 11. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvedbi programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva (v nadaljevanju: javni razpis) in izvajajo na njenem območju.

2. člen

Občina Krško sofinancira programe s področja tehnične kulture, ki zajema:

– radioamaterstvo,

– jamarstvo,

– modelarstvo,

– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,

– astronomija,

– druga področja tehnične kulture.

3. člen

Skladno z določbami tega pravilnika se sofinancira letni program dela oz. posamezne aktivnosti in prireditve, ki promovirajo dejavnost, spodbujajo zanimanje za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi.

4. člen

Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo društva njihove zveze, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini Krško,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov,

– delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene programe oziroma projekte, iz katerih so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.

Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:

– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Krško ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Krško,

– izvajalcev, ki resorno spadajo na druga področja (šport, zdravstvo, sociala, kultura, gospodarstvo idr.

II. JAVNI RAZPIS

5. člen

Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjevanje programov oziroma projektov, ter vodenje in odločanje v postopku, v z veljavnimi določbami zakonskih in podzakonskih predpisov na področju izvrševanja proračuna, veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku in v skladu s tem pravilnikom, opravita strokovna komisija in pristojen občinski organ.

Strokovna komisija šteje najmanj pet in največ devet članov.

Župan podrobneje imenuje člane komisije z njihovim soglasjem, pri čemer so najmanj trije člani strokovnjaki ali poznavalci na področju tehnične kulture, ter določi še število članov, trajanje mandata, naloge in način dela komisije.

Član komisije ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, predstavljanja, nadzora ali zastopanja pri predlagatelju programa oziroma projekta s področja tehnične kulture. Za vse ostale primere interesne povezanosti se smiselno uporabljajo veljavni predpisi.

Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh njenih članov. Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsednika strokovne komisije. Strokovna opravila za komisijo opravlja občinska uprava.

Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan na predlog strokovne komisije posebej opredeli, katerih vsebin, vrste programov in projektov, Občina Krško ne bo sofinancirala.

Letno višino sredstev določi Občinski svet s proračunom, ki se oblikujejo na ustrezni proračunski postavki. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto.

Za javni razpis oziroma poziv se pripravi ustrezna razpisna dokumentacija, v kateri se podrobneje določijo merila in kriteriji ter dokazila, ki jih morajo predlagatelji priložiti k prijavi.

Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih.

Rezultati javnega razpisa se objavijo na spletni strani Občine Krško.

6. člen

Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi v petnajstih dneh od dokončnosti odločb o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku petnajstih dni od vročitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe in se nepreklicno odpoveduje pravici do sofinanciranja prijavljenega programa.

Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna.

7. člen

Izvajalec bo pogodbeni znesek prejel po oddaji vsebinskega in finančnega poročila o izvedenem programu oz. projektu z dokazili o izvedbi, v roku, ki je določen z veljavnimi predpisi o izvajanju proračuna Republike Slovenije in Občine Krško.

Vrsta dokazil, s katerim izvajalci izkazujejo, katere programe, v kakšnem obsegu in na kakšen način izvajajo v posameznem letu, ter obdobje, v katerem morajo ta dokazila predložiti, se opredeli v razpisnih pogojih.

III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE

8. člen

Kriteriji in merila se določijo z vsakoletnim javnim razpisom.

Pristojni organ in strokovna komisija lahko v skladu z javnim interesom za tehnično kulturo na območju občine Krško in če je to potrebno, po prostem preudarku ocenjujeta in odločata o sofinanciranju programov in projektov.

IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV

9. člen

Izvajalci poročilo o izvedenih programih oddajo na obrazcih, ki jih pripravi strokovna komisija in so že del razpisne dokumentacije. Poročila obravnava tudi strokovna komisija, praviloma pred vsakoletno objavo javnega razpisa za naslednje leto.

Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni projekte izvajati v skladu s tem pravilnikom ter veljavnimi predpisi na področju tehnične kulture.

Prejemnik sredstev iz proračuna lokalne skupnosti je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev ter dokazila o zagotovitvi drugih virov, navedenih v finančni konstrukciji.

Kolikor je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

10. člen

Strokovni nadzor nad izvajanjem programov tehnične kulture v občini Krško izvaja občinska uprava ter enkrat letno poroča Občinskemu svetu o realizaciji programov v okviru zaključnega računa proračuna.

V. KONČNA DOLOČBA

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2011-O703

Krško, dne 21. novembra 2011

Župan

Občine Krško

Franc Bogovič l.r.