New Page 2

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na 17. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča

1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 93/99) se spremeni 6. člen, tako da se glasi:

»6. člen

Opremljenost stavbnega zemljišča

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:

+-------+---------------------------------+--------+

|       |Opis opremljenosti               | Število|

|       |                                 |    točk|

+-------+---------------------------------+--------+

|1.     |CESTE                            |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|       |a) cesta v makadamski izvedbi    |       5|

+-------+---------------------------------+--------+

|       |b) cesta v asfaltni izvedbi      |      10|

|       |                                 |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|       |c) cesta z vsaj enim hodnikom za |      15|

|       |pešce                            |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|2.     |PARKIRIŠČA                       |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|       |a) urejena parkirišča            |      20|

+-------+---------------------------------+--------+

|3.     |KANALIZACIJA                     |      15|

+-------+---------------------------------+--------+

|4.     |JAVNI VODOVOD                    |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|       |a) v upravljanju in v lasti      |      10|

|       |občine                           |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|       |b) v zasebni lasti               |       5|

+-------+---------------------------------+--------+

|5.     |ELEKTRIČNO OMREŽJE               |        |

+-------+---------------------------------+--------+

|       |a) v zračni izvedbi              |      10|

+-------+---------------------------------+--------+

|       |b) v zemeljski izvedbi           |      15|

+-------+---------------------------------+--------+

|6.     |TELEFONSKO OMREŽJE               |      10|

+-------+---------------------------------+--------+

|7.     |JAVNA RAZSVETLJAVA               |      15|

+-------+---------------------------------+--------+

Stavbna zemljišča, ki niso opremljena oziroma nimajo možnosti priključitve na vsaj vodovodno in električno omrežje, se ne točkujejo po tem odloku.

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:

– priključka na javno cesto, vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko omrežje ter druge objekte individualne komunalne opreme, če je omrežje, na katero se je možno priključiti, oddaljeno od meje zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve,

– uporabe objektov in naprav skupne rabe, če je objekt oddaljen od meje stavbnega zemljišča največ 250 m.

Javni vodovodni sistem je sistem, iz katerega se oskrbuje najmanj pet gospodinjstev ali dvajset ljudi.«

2. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 93/99) se spremeni 7. člen, tako da se glasi:

»7. člen

Lega in namembnost oziroma vrsta dejavnosti

Glede na lego in namembnost oziroma vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:

+---------------------------------------------------------+------------------+

|Vrsta dejavnosti oziroma namembnost                      |  Lega stavbnega  |

|                                                         |zemljišča/število |

|                                                         |       točk       |

|                                                         +--------+---------+

|                                                         |   I.   |   II.   |

|                                                         |območje | območje |

|                                                         |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

|A |Stavbna zemljišča za stanovanjske namene              |     100|       75|

|  |                                                      |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

|B |Stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih     |     150|      100|

|  |dejavnosti, obrtnih dejavnosti in trgovine            |        |         |

|  |                                                      |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

|C |Stavbna zemljišča, ki služijo kmetijskim dejavnostim  |      30|       10|

|  |                                                      |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

|D |Stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva,      |    1500|     1200|

|  |poštnih in telekomunikacijskih storitev,              |        |         |

|  |zavarovalništvo, menjalnice                           |        |         |

|  |                                                      |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

|E |Stavbna zemljišča za namene družbenih dejavnosti      |    1500|     1200|

|  |                                                      |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

|F |Stavbna zemljišča za počitniške objekte               |     800|      800|

|  |                                                      |        |         |

+--+------------------------------------------------------+--------+---------+

                                                                             «

3. člen

Spremeni se 13. člena odloka, tako da se glasi:

»13. člen

Nezazidana stavbna zemljišča

Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne odmerja, če je površina zemljišča manjša od 500 m2 in na njem ni mogoče postaviti samostojnega objekta.«

4. člen

Spremeni se 14. člen odloka, tako da se glasi:

»14. člen

»Nezazidano stavbno zemljišče se točkuje od celotne površine zemljišča z 1/15 točk določenih glede na njegovo lego in namen oziroma vrsto dejavnosti ter komunalno opremljenost, na podlagi 6., 7. in 10. člena tega odloka.«

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2006.

Št. 42306-001/99

Cerkvenjak, dne 21. decembra 2005

Župan

Občine Cerkvenjak

Jože Kraner l.r.