New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Nazaje (Ur. glasilo ZSO, št. 3/99, 7/00, 2/02 in 8/02) je Občinski svet Občine Nazarje na 8. seji, dne 29. 10. 2003 sprejel

ODLOK

o tretji spremembi Odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2003

1. člen

V Odloku o drugi spremembi Odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2003 (Uradno glasilo ZSO, št. 8/03) se spremeni 1. člen in se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v 000 sit

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

Proračun leta 2003 361.855

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

202.807

70 DAVČNI PRIHODKI

165.360

700 Davki na dohodek in dobiček

106.239

703 Davki na premoženje

41.372

704 Domači davki na blago in storitve

17.749

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

37.447

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7.260

711 Takse in pristojbine

4.147

712 Denarne kazni

36

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

-

714 Drugi nedavčni prihodki

26.004

72 KAPITALSKI PRIHODKI

17.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.500

721 Prihodki od prodaje zalog

-

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

15.500

73 PREJETE DONACIJE

-

730 Prejete donacije iz domačih virov

-

731 Prejete donacije iz tujine

-

74 TRANSFERNI PRIHODKI

142.048

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

142.048

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

486.155

40 TEKOČI ODHODKI

125.950

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

17.850

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

2.850

402 Izdatki za blago in storitve

64.250

403 Plačila domačih obresti

40.000

409 Rezerve

1.000

41 TEKOČI TRANSFERI

123.908

410 Subvencije

2.800

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

23.210

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

12.928

413 Drugi tekoči domači transferi

84.970

414 Tekoči transferi v tujino

-

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

171.497

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

171.497

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

64.800

 

430 Investicijski transferi

64.800

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

- 124.300

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

Proračun leta 2003 143.800

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

143.800

 

750 Prejeta vračila danih posojil

3.800

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

140.000

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

-

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

6.500

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

6.500

 

440 Dana posojila

-

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

6.500

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

-

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

137.300

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (500)

Proračun leta 2003

 

50 ZADOLŽEVANJE

-

 

500 Domače zadolževanje

-

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

13.000

 

55 ODPLAČILA DOLGA

13.000

 

550 Odplačila domačega dolga

13.000

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

- 13.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

124.300

 

   

 

2. člen

Spremenita se 1. in 2. točka 4. člena Odloka o proračunu občine Nazarje za leto 2003 (Ur. l. RS, št.19/03) in se glasita:

»Skupni obseg prevzetih obveznosti za izgradnjo športne dvorane, ki zapadejo v plačilo v naslednjih letih znašajo za leto 2004 45 mio sit, za leto 2005 45 mio sit in za leto 2006 preostanek do maksimalno 45 mio sit.«

3. člen

Vsi ostali členi Odloka o drugi spremembi Odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 2003 ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

Številka: 062-3/2003-8

Datum: 29. 10. 2003

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l. r.