New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi višine povračila stroškov prevoza šolskih otrok 

 

1. 

 

Staršu otroka, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša Osnovne šole Rečica ob Savinji, se zagotovi brezplačni šolski prevoz tako, da se mu skladno s pogodbo o uveljavljanju pravice do brezplačnega prevoza v osnovno šolo, določi povračilo stroškov šolskega prevoza v višini cene avtobusne vozovnice, kot bi znašala na relaciji stalno prebivališče otroka – Osnovna šola Rečica ob Savinji. Višina cene avtobusne vozovnice se določi po veljavnem ceniku izvajalca rednih linijskih avtobusnih prevozov.

 

2. 

 

Ta sklep prične veljati takoj.

 

Št. 007-0001/2021-8

Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2021

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik