New Page 1

Št. 355-10/2010-25                                                                                      Ob-1838/11

Javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Naročniki: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak; Občina Cirkulane, Cirkulane 40A, 2282 Cirkulane; Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava; Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica; Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina; Občina Juršinci, Juršinci 3/b,

2256 Juršinci; Občina Kidričevo, Ulica Bo­risa Kraigherja 2, 2325 Kidričevo; Občina Majšperk, Majšperk 32/a 2322 Majšperk; Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci; Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik; Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah; Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas; Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju; Občina Zavrč, Gori­čak 6, 2283 Zavrč; Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkvenjak, Občine Cirkulane, Občine Dornava, Občine Gorišni­a, Občine Hajdina, Občine Juršinci, Občine Kidričevo, Občine Majšperk, Občine Markovci, Občine Podlehnik, Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občine Trnovska vas, Občine Videm, Občine Zavrč in Občine Žetale.

Cilji, ki jih zasledujejo koncedenti:

1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15) let na območju občin zagotavljati oskrbo s pitno vodo, ki obsega:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,

– zagotavljanje oskrbe prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Pravne podlage:

– Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN);

–o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10);

–o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09);

– Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2010);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak (Medobčinski ura­dni vestnik, št. 20/2010);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane (Uradno glasilo sloven­skih občin, št. 28/2010);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slo­venskih občin, št. 28/2010);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011);

–o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2010);

–o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2010);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/2010);

– Odlok o predmetu in pogojih za dode­litev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/2010);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kidričevo (Uradno glasilo sloven­skih občin, št. 38/2010);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodeli­tev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slo­venskih občin, št. 28/2010);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 72/10);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 72/10);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2010);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2010);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2010);

–o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2010);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2010);

–o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2010);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2010);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2010);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2010);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010);

–o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 92/10);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 93/10);

–o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2010);

–o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2010).

Izdelava vloge:

Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisanega roka za oddajo ponudbe.

Pogoji za pravilnost ponudbe:

Naročniki bodo ocenjevali in izbrali izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne.

Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.

Vloga je popolna:

– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,

–je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,

–je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Vse dodatne informacije lahko interesen­ti dobijo pri kontaktni osebi: Gorazd Ladinek, tel. 02/795-08-31 ali po e-pošti: gorazd.ladinek@majsperk.si.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročniki si pridržujejo pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vloge spremenijo in dopolnijo razpisno do­kumentacijo. Sprememba bo v obliki ”Dopolnila” objavljena na spletni strani Občine Majšperk, http://www.majsperk.si.

Naročniki bodo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bodo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge.

Način in čas oddaje vloge

Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32/a, 2322 Majšperk. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: ”Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 'Koncesija za oskrbo s pitno vodo'”. Na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 5. aprila 2011, do 12. ure.

Rok trajanja koncesije: koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 15 let.

Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročniki bodo vse prijavitelje, ki jim bodo priznali sposobnost, povabili na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Po zaključku dialoga bodo naročniki o tem obvestil udeležence in jih pozvali k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga.

Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:

– cena,

– kadri,

– tehnične zmogljivosti,

– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.

Koncesijska pogodba

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Majšperk, (http://www.majsperk.si).

Občina Cerkvenjak, Občina Cirkulane, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Podlehnik, Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale