New Page 2

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji 34. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid

 

 

I.

 

 

V Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 60/02, 69/03) se v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid v 1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni šport in vrhunski šport v drugem odstavku doda alinea, ki se glasi:

 

 

»– Materialne stroške programa v višini, kot je razvidno iz tabele 3«.

 

 

II.

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

 

 

 

 

 

Št. 671-1/06

 

 

Kobarid, dne 23. maja 2006

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič l.r.