New Page 2

Številka:

007-08/2020-3

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18), 6. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10- ZUKN, 57/11-ORZGJS40) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2009, 39/2014, 39/2016)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

11.12.2020

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

14. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo