New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 7. 10. 2013 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča "splošno ljudsko premoženje v upravi Občine Martjanci" na zemljišču:

– parcela št. 451/0, k.o. 94 – VUČJA GOMILA (ID 911843).

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status zemljišča »splošno ljudsko premoženje v upravi Občine Martjanci« in postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 351-00076/2013-2

Moravske Toplice, 7. oktobra 2013

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.