New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS št. 100/2005) 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS št. 123/00 in 142/04) je Občinski svet Občine Markovci na 10.  seji Občinskega  sveta Občine Markovci dne 21. 11. 2007 sprejel

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE MARKOVCI

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci  znaša 0,0044 EUR. 

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2008.

 

 

 

 

 

Številka: 423-06/00-1

 

 

Datum:   21.11.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc Kekec, s.r.