New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. redni seji dne 23. februarja 2015 sprejel naslednji

 

S K L E P

 

1. Občinski svet Občine šalovci ugotavlja, da obstaja javni interes za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplotne energije, ker cilji investicije poleg zmanjšanja stroškov ogrevanja sledijo smernicam učinkovitejše rabe obnovljivih virov energije.

2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 351-4/2015

Šalovci, dne 23. februarja 2015

 

Župan

Občine Šalovci

Iztok Fartek l.r.