New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/12) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Starše (MUV, št. 12/12 in 13/16), je Občinski svet Občine Starše na 13. redni seji 21. septembra 2016 sprejel

 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E

Statuta občine Starše

 

1. člen

(1) V Statutu Občine Starše (MUV, št. 6/12) se v drugem odstavku 11. člena črta besedna zveza na koncu stavka »oziroma drugih služb nadzora.« Za besedo redarstva se postavi pika.

 

2. člen

(1) Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

»Občinski svet ter drugi organi občine, lahko veljavno sklepajo, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta ali organa občine.«

 

3. člen

(1) Četrti odstavek 13. člena se črta.

 

4. člen

(1) V drugem odstavku 16. člena v šesti alineji črta besedna zveza: » daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in.«

(2) Dvanajsta alineja drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

» sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.«

 

5. člen

(1) V 20. členu se v 7. odstavku črta besedna zveza: »predsedniku nadzornega odbora občine«.

 

6. člen

(1) V 22. členu se črtajo 1., 2., 3., 4., 5. in 6. odstavek.

(2) Doda se prvi odstavek z naslednjim besedilom: »Prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«

(3) 7. odstavek postane 2. odstavek.

 

7. člen

(1) V prvem stavku 28. člena se črta besedna zveza:« na podlagi obrazloženega predloga.«

 

8. člen

(1) V 2. odstavku 30. člena se črtata četrta in peta alineja.

(2) Četrta alineja po novem glasi: »odloča in sklene pravni posel ravnanja s stvarnim premoženjem občine«.

 

9. člen

38. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.

(2) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

(3) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

 

10. člen

(1) V 42. členu se 1. odstavek spremeni tako, da po novem glasi:

»(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta.

Z letnim programom dela seznani župana in občinski svet.«

(2) Drugi odstavek se črta.

(3) Tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

(4) Šesti odstavek se črta.

 

11. člen

(1) Črta se 57. člen.

(2) Členi od 58. do 61, postanejo členi od 57-60.

 

12. člen

(1) Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

» O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa odloča občinski svet.«

 

13. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Starše začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 00700-3/2016-2

Datum: 21. september 2016

 

Župan

Bojan Kirbiš, s.r.