New Page 2

 

Številka: 900-1/2010-1-(41/04)

Datum: 13.1.2010

 

 

SVET MESTNE OBCINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 27. 1. 2010 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 32. seje sveta z dne 16.12.2009 ter poročilo o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci -1. obravnava (gradivo 1, 2)

6. Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava (gradivo)

7. Organiziranje materinskega doma na Gorenjskem (gradivo 1, 2)

8. Članstvo Mestne občine Kranj v Združenju mestnih občin Slovenije (gradivo)

9. Predstavitev javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113  ali 2373-119.

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

 

MESTNA OBCINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka: 900-1/2010-2-(41/04)

Datum: 20.1.2010

 

 

SVETU MESTNE OBCINE KRANJ

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne

27.1.2010, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1. Potrditev zapisnika 32. seje sveta z dne 16.12.2009 ter poročilo o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve (gradivo)

4. Premoženjske zadeve (gradivo a, b, c1, c2, c3, d1, d2, d3, e1, e2, f1, f2, g)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci -1. obravnava

6. Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava

7. Organiziranje materinskega doma na Gorenjskem

8. Članstvo Mestne občine Kranj v Združenju mestnih občin Slovenije

9. Predstavitev javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj (gradivo)

V petek, dne 22.1.2010, vam bomo posredovali del odgovorov na vprašanja, pobude in predloge članov sveta.

 

 

S spoštovanjem.

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 ŽUPAN

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

 

MESTNA OBCINA KRANJ

 

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

 

 

Številka: 900-1/2010-2-(41/04)

Datum: 25.1.2010

 

 

SVETU MESTNE OBCINE KRANJ

 

 

ZADEVA:     Dodatno gradivo za 33. sejo

 

V prilogi vam posredujemo ponovno 4.B. Premoženjsko zadevo (gradivo), pri kateri je pri razmnoževanju prišlo do napake (izpadli sta 2. in 3. stran) ter odgovore na vprašanja, pobude in predloge članov in članic Sveta Mestne občine Kranj, ki so jih podali na 32. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 16.12.2009.

 

Obveščamo vas, da bodo preostali odgovori posredovani na 33. seji sveta.

 

Lepo pozdravljeni!

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

ŽUPAN

- Odgovor ORI  
- Odgovor posvet Mp, DDC  
- Odgovor Sabo . kotlovnica, priloga  
- Odgovor lastništvo travnika
- Odgovor izpolnitev pogojev dir. LEAG  
- Odgovor kultura  
- Odgovor parkiranje Likozarjeva  
 
Posredovano gradivo na seji:
- Zapisnik komisije za KS
- Zapisnik 35. seje NO za Svet
- Sklepi za 33 sejo - 27.01.2010
- Pobuda N.Si
- 3.D. Kadrovske zadeve
- Odgovor - Boštjančič - Exoterm
- Odgovor - Boštjančič - pogodba Exoterm
- Odgovor - Boštjančič - parkirni hiši
- Odgovor - Urbanc - parkirni hiši