Na podlagi sedme alinee Zakona o lokalni samoupravi, 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Rače - Fram (MUV, 11/95) in 16. člena Statuta (MUV, 12/99 in 5/00) je občinski svet na svoji 20. redni seji, dne 9. aprila 2001, sprejel
 
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA
 
o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače - Fram
 
 
1.
 
Dopolni se 3. točka Sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače - Fram, objavljenega v Medobčinskem uradnem vestniku št. 28/99 tako, da dopolnjena glasi:
 
 
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije morali sodelovati pri sofinaciranju investicije in iz kakršnikoli razlogov nočejo ali ne morejo, se lahko priključijo na javno kanalizacijo po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo svoj strošek sofinanciranja povečan za 15%, kar znaša 1725 DEM v tolarski protivrednosti, plačljivo v enkratnem znesku. V primeru plačila na 4 obroke se višina plačila poveča za 5%.
 
 
2.
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu, objavi pa se v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka : 062/02-20-01
 
 
Datum: 31. maj 2001