New Page 2

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 14. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 63/00), 7. člena Odloka o načinu opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 30/06) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na 16. redni seji dne 2. 11. 2005 sprejel

O D L O K

o dodelitvi koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak (v nadaljevanju: javna služba).

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen

Predmet koncesije je opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak, v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Cerkvenjak, na področju ravnanje z odpadki.

Predmet koncesije nudi naslednje storitve:

– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo na prevzemnih mestih za ostanke komunalnih odpadkov,

– zbiranje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji prepuščajo na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru,

– zbiranje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji oddajajo v zbiralnicah nevarnih frakcij ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij ter v zbirnem centru,

– oddajanje prevzetih ostankov komunalnih odpadkov v postopke obdelav, predelav in odstranjevanje,

– oddajanje prevzetih ločenih frakcij v postopke obdelav in predelav,

– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov v postopke obdelav, predelav in odstranjevanje,

– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij v postopke predelav in odstranjevanje,

– nabava zabojnikov v katerih povzročitelji prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov,

– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij in odpadne embalaže iz plastike,

– nabava in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij,

– ureditev zbiralnic ločenih frakcij in njihovo vzdrževanje,

– zagotovitev opreme za zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,

– zagotovitev zbirnega centra s potrebno opremo in njegovo vzdrževanje,

– izdelava letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki,

– obračun storitev javne službe uporabnikom teh storitev,

– vodenje registra prevzemnih mest komunalnih odpadkov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov v skladu s predpisi.

3. člen

Posamezne storitve iz 2. člena tega odloka, ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih za to področje, se opravljajo v naslednjem obsegu:

– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih:

26-krat/letno,

– zbiranje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in zbiralnicah ločenih frakcij:

12-krat/letno,

– zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih:

1-krat/letno,

– prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij:

1-krat/letno,

– prevzemanje komunalnih odpadkov v zbirnem centru:

– prosto, glede na obratovalni čas zbirnega centra.

V primeru, da se bistveno spremenijo normativi in standardi za to področje, je koncesionar dolžan predlog sprememb in dopolnitev letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, predložiti občinskemu svetu, najkasneje v 30 dneh po nastanku teh sprememb.

III. KONCEDENT IN KONCESIONAR

4. člen

Koncedent po tem odloku je Občina Cerkvenjak (v nadaljevanju: koncedent).

Koncesionar je izvajalec javne službe, ki ga izbere koncedent na podlagi zakona in drugih predpisov za opravljanje te javne službe (v nadaljevanju: koncesionar).

IV. OBMOČJE OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen

Koncesija za opravljanje javne službe se dodeli za območje celotne Občine Cerkvenjak.

Javno službo praviloma opravlja en izvajalec, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico in dolžnost opravljati javno službo, v skladu z zakoni ali predpisi, ki urejajo področje te javne službe.

V. UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO NJIH

6. člen

Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične osebe v občini, pri katerih nastajajo komunalni ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti.

7. člen

Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov in njim podobnimi odpadki iz industrije, obrti in storitvenimi dejavnostmi obvezna.

Povzročitelji odpadkov so naročniki in uporabniki storitev javne službe, ki za opravljanje teh storitev plačujejo koncesionarju, stroške na podlagi veljavnih cenikov.

8. člen

Uporabniki storitev imajo pravico opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe, oblikovati predloge in pobude za boljše ter učinkovitejše opravljanje.

Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni, od prejema opozorila, predloga ali pobude.

VI. POGOJI ZA DODELITEV KONCESIJE

9. člen

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je v registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije ali je vpisan v register, samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,

– da ima dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo, za opravljanje, dejavnosti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,

– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe,

– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav in

– da ima standard za kakovost storitev ISO 9001,

– da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.

10. člen

Koncesionar s svojo dejavnostjo ne sme dodatno obremenjevati okolja.

11. člen

Za koncesionarja lahko posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe opravlja oseba, ki ni zaposlena pri njem ali podizvajalec, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje te javne službe.

VII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

12. člen

Koncesionar se zavezuje, da bo opravljal javno službo v skladu s predpisi za to področje in jo stalno dalje razvijal ter dopolnjeval v skladu s spremembami teh predpisov in prilagajal rastočim potrebam na celotnem območju občine.

13. člen

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za:

– škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, in

– škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.

14. člen

Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju občine.

15. člen

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto.

VIII. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

16. člen

Koncedent pooblašča koncesionarja, da v njegovem imenu opravlja javno službo.

Za vzpostavitev registra prevzemnih mest komunalnih odpadkov, koncedent posreduje koncesionarju seznam vseh gospodinjstev v občini.

IX. SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE IN UPORABA JAVNIH DOBRIN,

KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO

17. člen

Pred začetkom opravljanja javne službe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– registracija koncesionarja,

– vpis koncesionarja v evidenco zbiralcev in odstranjevalcev odpadkov,

– dokazilo o tehničnih sredstvih za opravljanje dejavnosti,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov,

– določeno in zagotovljeno mesto za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

– sklenitev koncesijske pogodbe,

– sklenitev pogodb s posredniki in predelovalci komunalnih odpadkov za prevzem posameznih vrst komunalnih odpadkov v obdelavo in predelavo.

18. člen

Z opravljanjem javne službe se zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v postopke obdelav, predelav ter odstranjevanja.

Z uvajanjem postopkov obdelav, predelav in odstranjevanja se omogoča količinsko zmanjševanje odpadkov za odlaganje ter izkoriščanje snovne in energetske vrednosti odpadkov.

X. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA IN ORGAN, KI OPRAVI IZBIRO

19. člen

Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi vloge o zainteresiranosti, brez javnega razpisa.

Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati vse elemente, potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta.

20. člen

Koncesijski akt sprejme Občinski svet Občine Cerkvenjak.

21. člen

O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

XI. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA TER NAČIN NJEGOVEGA PREPREČEVANJA

22. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.

Soglasje k koncesijski pogodbi poda Občinski svet Občine Cerkvenjak.

XII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

23. člen

Začetek koncesije: takoj po podpisu koncesijske pogodbe.

Čas trajanje koncesije: za največ 10 let.

XIII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

24. člen

Koncesionar si zagotavlja plačilo javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom teh storitev, iz proračuna Občine Cerkvenjak ter drugih virov.

25. člen

Cene storitev za opravljanje javne službe iz 2. člena tega odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje.

Cene storitev na predlog župana potrdi občinski svet.

Cenik storitev je sestavni del koncesijske pogodbe.

XIV. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA ALI NAČIN PLAČILA ODŠKODNINE ZA IZVRŠEVANJE JAVNE SLUŽBE OZIROMA VARŠČINE

26. člen

Plačilo koncesionarja za opravljanje javne službe se ne predvideva.

XV. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

27. člen

Nadzor nad opravljanjem javne službe opravljajo pristojne občinske službe ter inšpekcijske službe.

Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.

28. člen

Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

29. člen

Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.

Občina lahko iz utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in občine oziroma pooblaščenec občine.

XVI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

30. člen

Koncesijsko razmerje lahko preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,

– z odvzemom koncesije,

– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo in

– z odkupom koncesije v soglasju z občino.

Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma izbrisom fizične osebe, ki je imela koncesijo, iz ustreznega vpisnika ali registra.

31. člen

Koncesijska pogodba preneha:

– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,

– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, in

– z razdrtjem.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.

32. člen

Občina lahko koncesionarju odvzame ali razdre koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih koncesijskih kršitev.

Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

33. člen

Hude kršitve koncesijske pogodbe so:

– nepravočasen začetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,

– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,

– neposredno opravljanje del ali storitev preko oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 9. člena tega odloka,

– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za to dejavnost,

– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega ter nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne,

– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,

– uporaba cen, ki so drugačne, od določenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom pristojnega občinskega organa,

– opustitev sklenitve zavarovanja po 13. členu tega odloka,

– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.

34. člen

Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so:

– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za dejavnost,

– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih ali na posameznih pomembnejših objektih,

– nepopolno vodenje registra prevzemnih mest,

– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali koncesijsko pogodbo.

Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka tega člena je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitev in mu pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.

35. člen

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda občina.

36. člen

Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.

37. člen

Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav in kadra.

XVII. IZVAJANJE KONCESIJE V PRIMERU VIŠJE SILE

38. člen

Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe, občina pa je dolžna koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne nastale stroške, ki nastajajo v teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine. V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob izrecnem soglasju občine sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitve javne službe pogodbo o vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.

Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu.

40. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa tista določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 58-2742/95), ki se nanašajo na območje Občine Cerkvenjak.

41. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35206-001/2004-10

Cerkvenjak, dne 2. novembra 2005

Župan

Občine Cerkvenjak

Jože Kraner l.r