New Page 2

 

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) ter na podlagi 44. člena in 19.a člena zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) je Svet mestne občine Kranj na 35. seji dne 2. 10. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter določa volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.

 

 

2. člen

 

 

Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:

 

 

 

 

 

1. Svet krajevne skupnosti Besnica 7

 

 

2. Svet krajevne skupnosti Bitnje 7

 

 

3. Svet krajevne skupnosti Bratov Smuk 7

 

 

4. Svet krajevne skupnosti Britof 7

 

 

5. Svet krajevne skupnosti Kranj-center 7

 

 

6. Svet krajevne skupnosti Čirče 7

 

 

7. Svet krajevne skupnosti Golnik 7

 

 

8. Svet krajevne skupnosti Gorenja Sava 7

 

 

9. Svet krajevne skupnosti Goriče 7

 

 

10. Svet krajevne skupnosti Hrastje 7

 

 

11. Svet krajevne skupnosti Huje 7

 

 

12. Svet krajevne skupnosti Jošt 7

 

 

13. Svet krajevne skupnosti Kokrica 7

 

 

14. Svet krajevne skupnosti Mavčiče 7

 

 

15. Svet krajevne skupnosti Orehek-Drulovka 7

 

 

16. Svet krajevne skupnosti Planina 7

 

 

17. Svet krajevne skupnosti Podblica 5

 

 

18. Svet krajevne skupnosti Primskovo 7

 

 

19. Svet krajevne skupnosti Predoslje 7

 

 

20. Svet krajevne skupnosti Stražišče 7

 

 

21. Svet krajevne skupnosti Struževo 7

 

 

22. Svet krajevne skupnosti Tenetiše 7

 

 

23. Svet krajevne skupnosti Trstenik 7

 

 

24. Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp 7

 

 

25. Svet krajevne skupnosti Zlato polje 7

 

 

26. Svet krajevne skupnosti Žabnica 7

 

 

3. člen

 

 

Vsaka krajevna skupnost v Mestni občini Kranj je volilna enota za volitve članov svojega sveta krajevne skupnosti.

 

 

4. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi članov sveta krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 57/96).

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 00608-0001/2002-43/06

Kranj, dne 2. oktobra 2002.

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.