New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

 

 

O B V E Z N O     R A Z L A G O

 

 

15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/05 – uradno prečiščeno besedilo)

 

 

Določba četrtega odstavka 15. člena cit. Odloka, ki določa, da morajo biti gospodarski objekti praviloma pravokotnega tlorisa, velikost objektov je odvisna od njihove funkcije. Po višini smejo obsegati največ 2 etaži, pri čemer višina venca praviloma ne sme biti večja od 6 m nad koto okoliškega terena, se razlaga tako, da so gospodarski objekti v prostorskih enotah MP-1 (Proizvodno-servisna cona Divača), MP-2 (Proizvodno-trgovska cona Divača) lahko tudi večetažni, vendar se mora njihova etažnost velikost prilagajati sosednjim objektom, pri čemer višina venca ne sme biti višja od 12 m nad koto terena. Soglasje na projektne rešitve za gradnjo na teh območjih pa po predhodnem mnenju občinske uprave daje Občinski svet Občine Divača.

 

 

 

 

 

Št. 032-0010/2007-8

 

 

Divača, dne 29. novembra 2007

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.