New Page 2

Na osnovi 10. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan, je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 21. redni seji, dne 20.07.2001, sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU UREDNIŠTVA JAVNEGA

GLASILA OBČAN

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje uredništvo časopisa Občan, glasila Občine Destrnik v naslednji sestavi:

Nataša Žižek, Gomila 3            - odgovorna urednica,

Milena Širec, Vintarovci 53       - članica,

Renata Čuček, Jiršovci 45         - članica,

Sabina Žampa, Levanjci 20       - članica.

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik. Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Datum: 20.07.2001

Štev.: 032-01/2001-21R

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, univ.dipl.ing.el.