New Page 2

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 in 100/08 – odločba US in 79/09) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 30. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2009

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

+------+------------------------------------------+------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       v EUR|

+------+------------------------------------------+------------+

|1.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   1.258.249|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |     903.965|

+------+------------------------------------------+------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                           |     833.956|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček           |     675.981|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |703 Davki na premoženje                   |      72.868|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve     |      85.107|

+------+------------------------------------------+------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                         |      70.009|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki        |      34.374|

|      |od premoženja                             |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |711 Takse in pristojbine                  |         878|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |712 Globe in druge denarne kazni          |         799|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki               |      33.958|

+------+------------------------------------------+------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                       |       1.596|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       1.596|

+------+------------------------------------------+------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       |     352.688|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih         |     148.331|

|      |javnofinančnih institucij                 |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |741 Prejeta sredstva iz državnega         |     204.357|

|      |proračuna iz sredstev proračuna           |            |

|      |Evropske unije                            |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   1.239.731|

+------+------------------------------------------+------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                            |     256.504|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |     100.050|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |      15.391|

|      |varnost                                   |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve          |     134.747|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |403 Plačila domačih obresti               |       5.016|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |409 Rezerve                               |       1.300|

+------+------------------------------------------+------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                          |     394.288|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |410 Subvencije                            |       4.266|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |411 Transferi posameznikom                |     210.125|

|      |in gospodinjstvom                         |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |412 Transferi neprofitnih organizacijam   |      53.542|

|      |in ustanovam                              |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi         |     126.355|

+------+------------------------------------------+------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                     |     426.362|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |     426.362|

+------+------------------------------------------+------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   |     162.578|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |431 Investicijski transferi pravnim in    |      56.997|

|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski      |            |

|      |uporabniki                                |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |432 Investicijski transferi proračunskim  |     105.581|

|      |uporabnikom                               |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                      |      18.518|

+------+------------------------------------------+------------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                  |            |

|      |IN NALOŽB                                 |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            |

|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |           0|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil in      |           0|

|      |prodaja kapitalskih deležev               |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                |       6.860|

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                       |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |441 Povečanje kapitalskih deležev         |       6.860|

|      |in finančnih naložb                       |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |      –6.860|

|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV          |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                        |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE                              |           0|

+------+------------------------------------------+------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                              |           0|

+------+------------------------------------------+------------+

|      |500 Domače zadolževanje                   |           0|

+------+------------------------------------------+------------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA                           |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                           |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|      |550 Odplačila domačega dolga              |      21.314|

+------+------------------------------------------+------------+

|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                 |      –9.656|

|      |NA RAČUNU                                 |            |

+------+------------------------------------------+------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE                         |      –1.387|

+------+------------------------------------------+------------+

|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                |      22.218|

|      |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA             |            |

+------+------------------------------------------+------------+

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 450-3/2010-4

Veržej, dne 30. marca 2010

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.