New Page 3

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 2. izredni seji, dne 19. 11. 2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 

1. člen

V Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo:

1.

Janko Malinger

-  predsednik,

2.

Franc Krajnc

-  član,

3.

Ivan Ogrinc

-  član,

4.

Štefan Kirbiš

-  član,

5.

Janko Merc

-  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-2/2014

Hajdina, dne 19. novembra 2010

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan