New Page 2

Na podlagi 41. člena Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 10. redni seji dne 24. 4. 2008, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 26. 6. 2008, Občinski svet Občine Kozje na 17. redni seji dne 29. 9. 2008, Občinski svet Občine Rogatec na 14. redni seji dne 5. 11. 2008, Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 19. 6. 2008 in Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 17. 7. 2008 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01, 52/03).

 

2. člen

Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

P/85.200        Osnovnošolsko izobraževanje

P/85.310        Srednješolsko splošno izobraževanje

P/85.320        Srednješolsko poklicno in strokovno

                izobraževanje

P/85.410        Posrednješolsko neterciarno izobraževanje

P/85.421        Višješolsko izobraževanje

P/85.422        Visokošolsko izobraževanje

P/85.530        Dejavnost vozniških šol

P/85.590        Drugje nerazvrščeno izobraževanje,

                izpopolnjevanje in usposabljanje

P/85.600        Pomožne dejavnosti za izobraževanje

J/58.190        Drugo založništvo

M/70.210        Dejavnost stikov z javnostjo

M/70.220        Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M/72.200        Raziskovalna in razvojna dejavnost na

                področju družboslovja in humanistike

M/73.200        Raziskovanje trga in javnega mnenja

M/74.300        Prevajanje in tolmačenje

N/82.110        Nudenje celovitih pisarniških storitev

N/82.190        Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge

                posamične pisarniške dejavnosti

N/82.300        Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

N/82.990        Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti

                za poslovanje

R/90.040        Obratovanje objektov za kulturne prireditve.«

 

3. člen

Besedilo 14. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljata dva predstavnika občin ustanoviteljic in dva predstavnika delavcev zavoda.«

 

4. člen

Prvi odstavek 15. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Predstavnika ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Občinski svet Občine Rogaška Slatina imenuje enega predstavnika, drugega predstavnika imenujejo občinski sveti preostalih občin ustanoviteljic po medsebojnem dogovoru.«

 

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, imenovani Svet zavoda opravlja naloge do izteka mandata.

 

Št. 0320-0005/2008-04

Rogaška Slatina, dne 5. novembra 2008

 

Župan

Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič l.r.

 

Župan

Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

 

Župan

Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l.r.

 

Župan

Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

 

Župan

Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

 

Župan

Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.