New Page 2

 

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 18. ter 67. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji, dne 11. 10. 1995 sprejel in na 10. seji, dne 8. 11. 1995 v skladu s 33. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 46. členom statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) ponovno potrdil

 

 

O D L O K

 

 

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: občinska uprava) ter ureja vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.

 

 

2. člen

 

 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti mestne občine, na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.

 

 

Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom mestne občine in s tem odlokom.

 

 

Občinska uprava je samostojna pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti v skladu z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Za svoje delo je odgovorna županu, v zadevah, od države prenesenih pristojnosti, pa tudi pristojnemu ministrstvu.

 

 

3. člen

 

 

Občinska uprava izvaja politiko, ki jo določa občinski svet in izvršuje zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte mestnega občinskega sveta in župana, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov mestne občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za mestni svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore.

 

 

Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi oziroma mestnimi četrtmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami.

 

 

Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov ter dolžnosti občanov.

 

 

4. člen

 

 

Občinska uprava na podlagi javnega razpisa v skladu z državnimi predpisi lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posameznikih, vendar v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom.

 

 

5. člen

 

 

Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izpopolnjevanje delavcev.

 

 

Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice, potrebe in dolžnosti.

 

 

6. člen

 

 

Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in tajnik občine.

 

 

Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, poslovna, državna ali uradna tajnost.

 

 

II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

 

 

7. člen

 

 

Občinska uprava je enovit upravni in strokovni organ občine za izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog.

 

 

8. člen

 

 

Občinska uprava ima naslednje organizacijske enote:

 

 

– oddelek za finance

 

 

– oddelek za gospodarstvo

 

 

– oddelek za družbene javne službe

 

 

– oddelek za gospodarske javne službe

 

 

– oddelek za okolje

 

 

– oddelek za splošne in tehnične službe

 

 

– oddelek župana

 

 

– oddelek za opravljanje strokovnih in administrativnih del in nalog za potrebe sveta.

 

 

Oddelek vodi načelnik, razen oddelka za opravljanje strokovnih in administrativnih del in nalog za potrebe sveta, katerega vodi sekretar sveta.

 

 

9. člen

 

 

Občinsko upravo vodi župan.

 

 

Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občine.

 

 

Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.

 

 

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.

 

 

10. člen

 

 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.

 

 

Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.

 

 

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.

 

 

11. člen

 

 

Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi župan.

 

 

12. člen

 

 

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.

 

 

13. člen

 

 

Posamične akte o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

14. člen

 

 

V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.

 

 

15. člen

 

 

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

 

 

Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu in statutu občine.

 

 

Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

 

 

16. člen

 

 

Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

 

 

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

 

 

17. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan, če ni z zakonom drugače določeno. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.

 

 

18. člen

 

 

V upravnih postopkih se odloča o izločitvi.

 

 

O izločitvi uradne osebe odloča tajnik.

 

 

O izločitvi tajnika odloča župan.

 

 

O izločitvi župana odloča svet.

 

 

III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

 

 

19. člen

 

 

Oddelek za finance opravlja:

 

 

– vodenje finančnih poslov v zvezi z izvrševanjem proračuna

 

 

– vodenje finančnih poslov za druge občine

 

 

– vodenje finančnih poslov za druge porabnike in državo

 

 

– vodenje finančno-računovodskih opravil

 

 

– vodenje knjigovodstev krajevnih skupnosti in drugih porabnikov

 

 

– vodenje finančnega gospodarjenja občinskega premoženja

 

 

– obračun plač zaposlenih v občinski upravi

 

 

– druga strokovna opravila za proračun

 

 

– nadzor nad uporabo sredstev proračuna pri proračunskih uporabnikih

 

 

– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 

20. člen

 

 

Oddelek za gospodarstvo opravlja:

 

 

– naloge pri razvoju podjetništva

 

 

– naloge pri zaposlovanju

 

 

– naloge pri razvoju turizma

 

 

– naloge pri razvoju kmetijstva

 

 

– zadeve v zvezi z denacionalizacijo in privatizacijo

 

 

– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 

21. člen

 

 

Oddelek za družbene javne službe opravlja:

 

 

– upravne, strokovne in razvojne naloge za predšolsko vzgojo, izobraževanje, šport, kulturo, zdravstvo, socialno varstvo, socialno skrbstvo in varstvo naravne in kulturne dediščine

 

 

– vodenje postopkov podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev

 

 

– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog in poslovanjem družbenih javnih služb

 

 

– planiranje, spremljanje, ugotavljanje in usklajevanje delovanja družbenih javnih služb

 

 

– pripravljanje in vodenje investicij ter upravljanje in gospodarjenje z objekti družbenih javnih služb

 

 

– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 

22. člen

 

 

Oddelek za gospodarske javne službe opravlja:

 

 

– upravne, strokovne in razvojne naloge za področje materialne infrastrukture, energetike, prometa in komunalne dejavnosti, vodnega gospodarstva in stanovanjskega gospodarstva

 

 

– pripravljanje razvojnih programov in določanje normativov za gospodarske javne službe

 

 

– vodenje postopkov podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev

 

 

– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb

 

 

– pripravljanje in vodenje investicij ter upravljanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti in komunalnimi napravami

 

 

– strokovne naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih objektov, prostorov in zemljišč

 

 

– pripravljanje, organiziranje in zagotavljanje profitne, neprofitne in socialne stanovanjske gradnje

 

 

– vodenje registra stanovanj in drugih občinskih nepremičnin skupaj z uradom za družbene javne službe

 

 

– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 

23. člen

 

 

Oddelek za okolje opravlja:

 

 

– strokovne in upravne naloge urejanja prostora in naselij, posegov v prostor in varstvo okolja

 

 

– pripravo predlogov prostorske razvojne politike

 

 

– spremljanje in izvajanje v planih dogovorjene politike razvoja

 

 

– pripravo ustreznih ukrepov

 

 

– pripravo lokacijske dokumentacije in pridobivanje soglasij ustreznih organov in izdajanje dovoljenj

 

 

– zbiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora ter vodenje evidence ter dokumentacije predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor

 

 

– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 

24. člen

 

 

Oddelek za splošne in tehnične službe opravlja:

 

 

– naloge, ki se nanašajo na pripravo aktov za župana

 

 

– dela v zvezi poslovanja s spisi ter vodenje evidence vseh obravnavanih zadev pri občinski upravi

 

 

– administracijo za župana

 

 

– naloge s področja splošnih upravnih zadev ter naloge, ki ne spadajo v delovno področje drugih oddelkov

 

 

– razporejanje pošte in vodenje arhiva

 

 

– naloge načrtovanja, razvijanja in izvajanja informacijskega sistema za potrebe občinske uprave in mestnega sveta

 

 

– naloge organizacije dela občinske uprave, izpopolnjevanja delovnih metod ter modernizacije poslovanja

 

 

– naloge s področja sodelovanja s krajevnimi skupnostmi

 

 

– vzdrževanje občinskih stavb in opreme

 

 

– nabavo, razdeljevanje in evidentiranje opreme in drugega inventarja

 

 

– odnose z najemniki v občinski stavbi

 

 

– odnose z izvajalci storitev

 

 

– fotokopiranje in razmnoževanje

 

 

– upravljanje kuhinje

 

 

– upravljanje zunanjih prostorov

 

 

– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 

25. člen

 

 

Oddelek župana opravlja:

 

 

– naloge kadrovske službe

 

 

– naloge pravne službe

 

 

– protokolarne zadeve

 

 

– naloge mestnega redarstva

 

 

– naloge koordinacije med uradi

 

 

– reševanje pritožb na odločbe in sklepe I. stopnje iz občinske pristojnosti

 

 

– druge zadeve s svojega delovnega področja.

 

 

26. člen

 

 

Oddelek za opravljanje strokovnih in administrativnih del in nalog za potrebe sveta opravlja:

 

 

– naloge, ki se nanašajo na pripravo aktov za svet

 

 

– administracijo za svet in njegova delovna telesa.

 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

27. člen

 

 

Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, sistemizaciji delovnih mest in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.

 

 

28. člen

 

 

Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.

 

 

29. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o občinskih upravnih organih in strokovnih službah (Uradni list RS, št. 40/90) in odlok o spremembah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah (Uradni list RS, št. 21/91).

 

 

30. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 01301-0003/95-3

Kranj, dne 11. oktobra 1995.

Predsednik

Sveta Mestne

občine Kranj

Branko Grims, dipl. inž. l. r.