New Page 2

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, v nadaljevanju ZLV) objavlja občinska volilna komisija Občine Komen

 

P O R O Č I L O 

o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 18. novembra 2018 

 

Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Komen so bile opravljene v nedeljo, 18. 11. 2018. Pravico glasovanja je imelo 3035 volivcev. Skupaj je glasovalo 1967 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 64.81 %.

 

I. VOLITVE ŽUPANA 

 

Pri volitvah župana je bilo oddanih 1967 glasovnic, od katerih je bilo 1939 veljavnih, 28 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 16 volivcev, po pošti so glasovali 3 volivci.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

kandidat

št. veljavnih glasov

 % veljavnih glasov

GORAN ŽIVEC

330

17.02

ERIK MODIC

1200

61.89

SERGIO STANCICH

207

10.68

DEAN ZALESJAK

202

10.42

Skupaj

1939

100 %

V skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) je občinska volilna komisija Občine Komen ugotovila, da je za župana Občine Komen izvoljen kandidat ERIK MODIC, roj. 5. 2. 1963, s stalnim prebivališčem KOBDILJ 37, 6222 ŠTANJEL, ki je dobil večino veljavnih glasov.

 

II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

Občina Komen ima eno volilno enoto. Glasovalo je 1967 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1896, neveljavnih glasovnic pa 71.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:

 

Ime liste

Št. glasov

 % glasov

1.

N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

162

8.54

2.

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

170

8.97

3.

STRANKA ALENKE BRATUŠEK

156

8.23

4.

ČAS JE ZA KRAS

148

7.81

5.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

76

4.01

6.

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

185

9.76

7.

LEVICA

165

8.70

8.

OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV

136

7.17

9.

SVEŽ KRAŠKI VETER

486

25.63

10.

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

167

8.81

11.

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

45

2.37

 

SKUPAJ

1896

100 %

Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (D’Hontov sistem, 14. člen ZLV).

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili količniki razdeljeni kot sledi:

Z. št.

Količnik

Št. liste

Lista

1.

486,00

9

SVEŽ KRAŠKI VETER

2.

243,00

9

SVEŽ KRAŠKI VETER

3.

185,00

6

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

4.

170,00

2

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

5.

167,00

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6.

165,00

7

LEVICA

7.

162,00

1

N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

8.

162,00

9

SVEŽ KRAŠKI VETER

9.

156,00

3

STRANKA ALENKE BRATUŠEK

10.

148,00

4

ČAS JE ZA KRAS

11.

136,00

8

OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV

12.

121,50

9

SVEŽ KRAŠKI VETER

13.

97,20

9

SVEŽ KRAŠKI VETER

14.

92,50

6

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

15.

85,00

2

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

16.

83,50

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

17.

82,50

7

LEVICA

18.

81,00

1

N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) šteje Občinski svet Občine Komen 13 članov.

Mandati so razdeljeni kot sledi:

Št. mandatov

Št. liste

Ime liste

1

1.

N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1

2.

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

1

3.

STRANKA ALENKE BRATUŠEK

1

4.

ČAS JE ZA KRAS

0

5.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

6.

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

1

7.

LEVICA

1

8.

OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV

5

9.

SVEŽ KRAŠKI VETER

1

10.

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

0

11.

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

13

 

SKUPAJ

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi (drugi odstavek 18. člena ZLV).

Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov pri izvolitvi pri naslednjih kandidatnih listah:

– Kandidatna lista št. 1 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljen je kandidat Ivo Kobal, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 2. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 84 volivcev, oziroma 51.85 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Ivo Kobal je prejel 34 preferenčnih glasov, oziroma 20.99 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

– Kandidatna lista št. 3 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

Izvoljen je kandidat Stojan Tavčar, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 9. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 94 volivcev, oziroma 60.26 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Stojan Tavčar je prejel 24 preferenčnih glasov, oziroma 15.38 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

– Kandidatna lista št. 8 OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV

Izvoljen je kandidat Matjaž Brus, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 5. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 78 volivcev, oziroma 57.35 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Matjaž Brus je prejel 35 preferenčnih glasov, oziroma 25.74 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

– Kandidatna lista št. 9 SVEŽ KRAŠKI VETER

Izvoljen je kandidat David Zega, na listi kandidatov naveden pod zap. št. 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 338 volivcev, oziroma 69.55 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. David Zega je prejel 86 preferenčnih glasov, oziroma 17.70 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

Izvoljen je kandidat Urban Grmek Masič, na listi kandidatov naveden pod zap. št. 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 338 volivcev, oziroma 69.55 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Urban Grmek Masič je prejel 72 preferenčnih glasov, oziroma 14.81 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

Izvoljena je kandidatka Adrijana Konjedič, na listi kandidatov navedena pod zap. št. 4. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 338 volivcev, oziroma 69.55 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Adrijana Konjedič je prejela 49 preferenčnih glasov, oziroma 10.08 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidatke v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.

Preostala dva mandata kandidatne liste št. 9 SVEŽ KRAŠKI VETER se dodelita po vrstnem redu kandidatov na kandidatni listi v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV, ker število preferenčnih glasov pri ostalih kandidatih ne presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo. Na tej podlagi sta izvoljena kandidatka Alenka Tavčar, na listi kandidatov navedena pod zap. št. 2, in kandidat Evgen Kavčič, na listi kandidatov naveden pod zap. št. 5.

Pri ostalih listah preferenčni glasovi niso vplivali na razvrstitev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati izvoljeni po vrstnem redu iz teh list.

Seznam izvoljenih kandidatov:

Številka liste

Ime liste 

Zaporedna številka in izvoljeni kandidat

1

N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

2 Ivo Kobal

2

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 

1 Damjan Grmek

3

STRANKA ALENKE BRATUŠEK 

9 Stojan Tavčar

4

ČAS JE ZA KRAS 

1 Goran Živec

6

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK 

1 Marjan Mržek

7

LEVICA 

1 Stojan Kosmina

8

OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV 

5 Matjaž Brus

9

SVEŽ KRAŠKI VETER 

1 David Zega 

3 Urban Grmek Masič 

4 Adrijana Konjedič 

2 Alenka Tavčar 

5 Evgen Kavčič

10

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

1 Boris Budal

V Občinski svet Občine Komen so tako izvoljeni (po abecednem redu):

 

Ime in priimek

Datum rojstva

Naslov

1.

Matjaž Brus

___________

___________

2.

Boris Budal

___________

___________

3.

Damjan Grmek

___________

___________

4.

Urban Grmek Masič

___________

___________

5.

Evgen Kavčič

___________

___________

6.

Ivo Kobal

___________

___________

7.

Adrijana Konjedič

___________

___________

8.

Stojan Kosmina

___________

___________

9.

Marjan Mržek

___________

___________

10.

Alenka Tavčar

___________

___________

11.

Stojan Tavčar

___________

___________

12.

David Zega

___________

___________

13.

Goran Živec

___________

___________

 

Št. 040-02/2018-43

Komen, dne 21. novembra 2018

 

Mojca Švara Buda l.r.

Predsednica