New Page 2

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 9. seji dne 2. 12. 2015 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

I. 

 

Občina Turnišče bo ceno storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2016 znaša 15 %.

 

II. 

 

Občina Turnišče bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za tiste uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.

 

III. 

 

Sredstva subvencije bo Občina Turnišče nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 naprej.

 

Št. 1/2015-9R

Turnišče, dne 2. decembra 2015

 

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.