New Page 1

Št. 330-19/2015-O401

Ob-2578/15

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, ZIPRS1314­-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS-A), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – zDzpvhvvr in 26/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve: K-BE024-5874572-2015, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5874572-2015, izdanega s strani Ministrstva za finance, objavlja Občina Krško

 

javni razpis

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2015

 

I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nada­ljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2015 v okvirni višini 132.000,00 EUR bruto.

 

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):

Višina sredstev v EUR-bruto

1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kme­tijskih gospodarstvih v zvezi s pri­marno kmetijsko proizvodnjo (13., 14. in 15. člen)

110.000

2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (17. člen Pravilnika)

10.000

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):

Višina sredstev v EUR-bruto

3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)

10.000

4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (23. člen)

2.000

 

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2015.

III. Splošna določila – pogoji za upravičence

(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kme­tijske proizvode.

(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševa­nje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javne­ga razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.

(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet pod­pore.

(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, in­vesticij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospo­darstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za de­javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.

(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podje­tja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, inve­stirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Krško.

(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do­datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.

IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upraviče­ni stroški in višina sredstev

Skupinske izjeme za kmetijstvo

Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.

(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo­rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre­dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do­mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po­moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš­jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de­loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula­cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre­sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopred­metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo- ukrep 1;

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za na­ložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Okvirna višina razpisanih sredstev je 110.000 EUR bruto (PP 5006), (NORP).

Cilji ukrepa:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro­škov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove­zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij­stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma­sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.

Pomoč se ne dodeli za:

– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;

– zasaditev letnih rastlin;

– dela v zvezi z odvodnjavanjem;

– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze­mljišč;

– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

– nakup rabljene opreme in naprav;

– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

– obratna sredstva.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar­stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij­skega gospodarstva;

– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te­žavah;

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri­spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetij­ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle­de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva­nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije;

– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivno­sti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita ali leasinga;

– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je priloga ob zahtevku,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin,

– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja­nju prostora in varstvu okolja;

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na­men, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in­vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt;

– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del in opreme, ki ga izdela strokovna oseba;

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr­skega načrta, finančno ovrednoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada.

Dodatna merila za ocenjevanje:

– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;

– ali je investicija finančno upravičena;

– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;

– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije;

– ali kmetijsko zemljišče leži na območju Občine Krško.

Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz na­slova ukrepa 1- podpor za naložbe, lahko znaša do 10.000,00 EUR.

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za na­ložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;

Upravičeni stroški:

– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo­gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo­darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle­vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri­marni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa nove priklopne kmetijske mehani­zacije do njene tržne vrednosti;

– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

– stroški postavitve novega ali obnove večletnega nasada in nakup večletnega sadilnega materiala;

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu­godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).

Upravičenci do pomoči so:

– mala in mikro podjetja, oziroma kmetijska gospo­darstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodar­stev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Krško in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih po­vršin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti­lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kme­tijska zemljišča na območju Občine Krško;

Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:

a.) naložbe v rastlinsko proizvodnjo:

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in­vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo na­ložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pri­dobitev pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na­ložbo;

– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana);

– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa minimalne površine 100 m2;

– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev, ali vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;

– novi nasad ali obnovo, mora ta imeti minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3

ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičevja na zemljišču v svoji lasti;

– na novi nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od­dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

b.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo-rejo živali:

– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo usmerilo v prosto rejo živali;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zah­tevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na­ložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v te­kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.

c.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo- za čebe­larjenje:

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zah­tevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na­ložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v te­kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami avtohtone kranjske čebele;

– vsaj ena vrsta medu vključena v sistem Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo­žnostmi za kmetijsko dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih;

– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk.

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora znašati najmanj 3.000 EUR v enkratnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih, kar je razvidno iz pri­loženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Upravičeni stroški:

– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze­mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);

– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora­cije;

– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi­tev pašnikov z električno ograjo;

– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:

– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);

– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejav­nostjo, investirajo na območju Občine Krško in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.

Pogoji za pridobitev:

– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen­tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večje posege v prostor-odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški strojnih ur, za katere se uveljavlja pomoč;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet pod­pore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromeli­oracija in popis del in opreme za napravo pašnika;

– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za ureditev napajališč za živino;

– naložba se mora izvesti na površini najmanj 0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agrome­lioracije.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;

– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo­žnostmi za kmetijsko dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih območjih;

– v primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet, ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomo­či, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk.

2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih-ukrep 3

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR bruto (PP 5007), (NORP).

Predmet podpore:

V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obno­ve zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim Od­lokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar izkazuje z kulturno varstvenim mnenjem.

Cilji ukrepa:

– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: ka­šča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del;

– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstruk­cijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove.

Pomoč se ne odobri za:

– davke, takse in režijske stroške;

– stroške zavarovanja;

– stroške za refinanciranje obresti;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano inve­sticijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt;

– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– naložba mora biti na območju Občine Krško;

– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pri­stojno za kulturo ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine o nameravani investiciji;

– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le to potrebno;

– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.

Upravičenci:

– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primar­no kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetij­skih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;

– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo­žnostmi za kmetijsko dejavnost;

– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetij­skem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR.

Pomoči de minimis

Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) šte­vilka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se­znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri­marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi­mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre­voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči­ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Ured­bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop­ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri­meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to­vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de­javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de­javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured­be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr­žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv­nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo­čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo­čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do­deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese­žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza­no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje­mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod­be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem zne­sku de minimis pomoči.

3. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – ukrep 4

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR bruto (PP 5065).

Predmet podpore:

Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za za­četek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:

– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opra­vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05);

– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;

– turizem na kmetiji;

– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradici­onalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.

Cilj pomoči:

– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospo­darstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nek­metijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Pomoč se dodeli za naložbe v:

– turizem na kmetiji;

– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč in gozdnih sadežev;

– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;

– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;

– predelava gozdnih lesnih sortimentov.

Upravičeni stroški ukrepa:

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavno­sti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nek­metijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno­sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de­javnosti.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do­kumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,

– račune za nakup opreme oziroma račune o izve­denih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de­javnosti,

– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je investicija večja od 20.000 EUR,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo,

– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje pod­jetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah,

– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.

Upravičenci do sredstev:

– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska go­spodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem ozi­roma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavno­sti in naložbo na območju Občine Krško.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij­skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opra­vljanje dejavnosti,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasi­ti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec,

– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za ka­tere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2015 dalje, do vložitve zahtevka,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te­žavah,

– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja­nju prostora in varstvu okolja,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in­vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,

– računi, ponudbe oziroma predračuni za izvedbo naložbe.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– do 50 % upravičenih stroškov neto vrednosti na­ložbe, oziroma do 10.000 EUR za ukrep,

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR v enkra­tnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit;

– Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po­moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 19. člena tega pravilnika.

Dodatna merila za ocenjevanje:

– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

– ali je investicija finančno upravičena,

– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

Druge vrste pomoči

4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – Ukrep 6

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.000 EUR bruto (PP 5002).

Predmet podpore:

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine in so predvideni za naslednike kmetij.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;

– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega spričevala, letnika;

– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;

– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro­silec prejema);

– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencij­skih obrazcev.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohod­ka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci:

– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na ob­močju občine;

– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospo­darstev v Občini Krško.

Finančne določbe:

– do 500 EUR/učenca v tekočem letu.

V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do:

– torka, 11. 8. 2015 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje.

– srede, 30. 9. 2015 za ukrep: prevzemnik kmetije,

na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

Ne odpiraj »JR – naložbe«.

Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«.

Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost«.

Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«.

VI. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k do­polnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.

Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V pri­meru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na­slednji dve leti

Postopek ocenjevanja vlog in merila

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sred­stva namenjena in sicer za ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetij­skih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro­računa. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni­kom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz­plačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka.

Zahtevek in pogodba z računi morajo biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 10. 11. 2015.

Zahtevku morajo biti priloženi: pogodba, dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na po­samezen ukrep.

Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Pomoč za naložbe v opred­metena in neopredmetena sredstva na kmetijskih go­spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, morajo biti z da­tumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti v okviru naložb v predelavo in trženje – dopolnilne dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2015.

Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 30. 10. 2015, komisija ne bo upoštevala.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob­veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainte­resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

 

Občina Krško