Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS 80/94) , 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 54/94, in 14/95) in 24. člena Statuta občine Rače -Fram (MUV št. 11/95) je občinski svet na 36. redni seji, dne 16.10 1998 sprejel
 
ODLOK
 
 
O spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Rače - Fram za leto 1998
 
 
1. člen
 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Rače -Fram za leto1998 (MUV št. 6/98) znašajo skupni prihodki in odhodki proračuna 507.273.000,00 SIT.
 
2. člen
 
Sestavni del tega odloka je tudi bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
 
3. člen
 
V proračunu je zagotovljena:
 
 
- stalna proračunska rezerva v znesku 2,000.000,00 SIT za namene iz 93. člena Statuta občine Rače -Fram.
 
4. člen
 
Ta odlok prične veljati z dnem sprejetja.
 
 
Štev: 062-02-36-98
 
 
Datum: 16.10.1998
 
 
Predsednik
 
 
občinskega sveta občine Rače -Fram
 
Zdravko Jelšek, s.r.