New Page 1

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Zakona o financiranju občin (ZFO-UPB1 – Uradni list RS, št. 32/06 s spremembami), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih v EUR

+------+-----------------------------------------+--------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV                        |              |

|      |IN ODHODKOV                              |              |

+------------------------------------------------+--------------+

|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto        |      Rebalans|

|                                                |     proračuna|

|                                                |     leta 2012|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |  5.110.565,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |  3.847.307,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                          |  3.202.394,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček          |  2.857.614,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |703 Davki na premoženje                  |    180.180,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve    |    164.600,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                        |    644.913,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |    563.765,00|

|      |premoženja                               |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |711 Takse in pristojbine                 |        650,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |712 Globe in druge denarne kazni         |     12.700,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |713 Prihodki od prodaje blaga            |     45.100,00|

|      |in storitev                              |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki              |     22.698,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                      |    152.142,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     28.800,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč         |    123.342,00|

|      |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|73    |PREJETE DONACIJE                         |     12.202,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     12.202,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                      |  1.098.914,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih        |    517.204,00|

|      |javnofinančnih institucij                |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |741 Prejeta sredstva iz državnega        |    581.710,00|

|      |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |              |

|      |unije                                    |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  5.390.565,04|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                           |  1.316.635,04|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |    330.989,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |     62.075,00|

|      |varnost                                  |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve         |    859.471,04|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |403 Plačila domačih obresti              |      8.100,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |409 Rezerve                              |     56.000,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                         |  1.919.372,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |410 Subvencije                           |     31.000,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |411 Transferi posameznikom               |    934.076,00|

|      |in gospodinjstvom                        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    142.050,00|

|      |in ustanovam                             |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi        |    812.246,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |  1.829.214,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.829.214,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |    325.344,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |431 Investicijski transferi pravnim      |      5.000,00|

|      |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |              |

|      |uporabniki                               |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |432 Investicijski transferi proračunskim |    320.344,00|

|      |uporabnikom                              |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |   –280.000,04|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |              |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil        |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|V.    |DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH      |              |

|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |              |

|      |DELEŽEV                                  |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |              |

|      |privatizacije                            |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA              |              |

|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                       |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                       |          0,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                             |          0,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |500 Domače zadolževanje                  |          0,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                    |     50.200,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                          |     50.200,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |550 Odplačila domačega dolga             |     50.200,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      |   –330.200,00|

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |    –50.200,00|

+------+-----------------------------------------+--------------+

|XI.   |NETO FINANCIRANJE                        |    280.000,00|

|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                     |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |    330.200,00|

|      |PRETEKLEGA LETA                          |              |

+------+-----------------------------------------+--------------+

                                                                «

V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR po predhodnem soglasju občine.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-58/11

Kobarid, dne 18. oktobra 2012

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.