New Page 2

 

Na podlagi 28. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) objavljam

 

 

POPRAVKI

 

 

ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI ZAVRČ

 

 

I.

 

 

V Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) (v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 14. člena in v prvem stavku, prvega odstavka 24. člena črta besedilo »11. člena« in se nadomesti z novim besedilom »12. člena«.

 

 

II.

 

 

V prvem odstavku 45. člena odloka se v:

 

 

• šesti alineji med besedami »jih ločuje« doda beseda »ne«;

 

 

• dvanajsti alineji pred besedo »ali« doda beseda »in/«;

 

 

• šestnajsti alineji črta beseda »zabojnkih« in se nadomesti z novo besedo »zabojnikih«;

 

 

• sedemnajsti alineji črta besedilo »za ločene frakcije«;

 

 

• devetnajsti alineji beseda »enajst« nadomesti z besedo »dvanajst«;

 

 

• dvajseti alineji besedilo »42. člena« nadomesti z besedilom »41. člena«.

 

 

III.

 

 

Popravki se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 007-11/2012-002

 

 

Datum: 30.11. 2012

 

 

 

Občina Zavrč

 

Župan Miran Vuk, l.r.