New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič

 

1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11, 16/14 in 65/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Tržič.

Sedež zavoda: Ste Marie aux Mines 28, Tržič.

V sestavo Vrtca Tržič sodijo:

– enota Palček, Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič in dislocirani oddelek v OŠ Tržič, Šolska ulica 7, Tržič ter dislocirana oddelka v Lomu, Lom pod Storžičem 12, Tržič,

– enota Deteljica, Kovorska cesta 2, Tržič in dislocirani oddelek v OŠ Bistrica, Begunjska cesta 2, Tržič, ter dislocirani oddelek v Kovorju, Glavna cesta 24, 4290 Tržič,

– enota Križe, Cesta Kokrškega odreda 22, Križe.

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so zato podani zakonski razlogi.

Po potrebi lahko zavod v soglasju z ustanoviteljem za krajša obdobja ustanovi tudi manjše pridružene oddelke vrtca.«

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0016/2018

Tržič, dne 24. januarja 2019

 

Župan 

Občine Tržič 

mag. Borut Sajovic l.r.