New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Ur. l. RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010) je Občinski svet občine Vitanje na 8. redni seji dne 15.12.2011 sprejel naslednji

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 872/8 cesta v izmeri 131 m2, parc. št. 872/10 cesta v izmeri 312 m2, parc. št. 872/12 cesta v izmeri 38 m2, parc. št. 872/14 cesta v izmeri 73 m2, parc. št. 872/16 cesta v izmeri 342 m2, parc. št. 872/17 cesta v izmeri 480 m2, parc. št. 872/18 cesta v izmeri 703 m2, parc. št. 872/19 cesta v izmeri 456 m2, parc. št. 874/2 cesta v izmeri 764 m2 in parc. št. 874/4 cesta v izmeri 9 m2, vse k.o. 1094 Brezen. Za navedene parcele z ID znakom  1094-872/8-0, 1094-872/10-0, 1094-872/12-0, 1094-872/14-0, 1094-872/16-0, 1094-872/17-0, 1094-872/18-0, 1094-872/19-0, 1094-874/2-0, 1094-874/4-0 se pri k.o. 1094 – Brezen vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.

2. člen

Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-0008/2011-10 

Datum: 04.06.2012

 

Občina Vitanje

 

Župan Slavko Vetrih