New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3., 9. in 12. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08, 121/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel

O D R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce

1. člen

V Odredbi o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce (Uradni list RS, št. 62/08) se besedilo prvega odstavka 3. člena nadomesti z besedilom: »Za prvo uro parkiranja morajo uporabniki plačati 2 EUR, za vsakih naslednjih začetih 30 minut pa morajo uporabniki plačati 4 EUR.«

Št. 354-40/2011-46/07

Kranj, dne 22. junija 2011

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj

 

zanj

mag. Janez Frelih l.r.

Podžupan