New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Ur. objave slovenskih občin št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 13. seji dne, 31. 5. 2012 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Radenci sprejema predložen LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT Občine Radenci, št. 07/2011, katerega je izdelalo podjetje OKOUSKE IN PROSTORSKE ŠTUDIJE, Lučka Šendlinger s.p., Finžgarjeva ulica 12, 9252 Radenci.

Številka: 354-5/2012

Datum: 01. 06. 2012

 

Občina Radenci

n

Župan Janez Rihtarič

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4,1535 Ljubljana    T: 01478 80 00

                                                   F: 01478 81 39

                                                   E: gp.mzp@gov.si

                                                   www.mzp.gov.si

 

Številka: 360-51/2011-DE/64

Datum: 15. 06. 2012

 

Občina Radenci

Radgonska cesta 5

 

9252     RADENCI

 

Na vlogo občine Radenci št. 07/2011 iz dne 13.06. 2012 daje minister za infrastrukturo in prostor na podlagi petega odstavka 17. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07-uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 - odi. US in 10/12) in prvega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS št. 74/09 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik) naslednje

 

SOGLASJE O SKLADNOSTI PREDLOGA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE RADENCI

 

Občina Radenci je z vlogo iz dne 13.06. 2012, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor prejelo dne 15.06. 2012, pozvala Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, da potrdi predlog lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK) občine Radenci.

Občina Radenci je hkrati s pozivom za pridobitev soglasja o skladnosti LEK dostavila naslednjo dokumentacijo:

• Predlog LEK občine Radenci (št. 07/2011, izdelovalca LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p., marec 2012),

• Sklep občinskega sveta o sprejetju LEK (št. 354-5/2012, 13. redna seja iz dne 01.06. 2012),

• LEK občine Radenci, ki vsebuje povzetek z obveznimi sestavinami, opredeljene cilje energetskega načrtovanja LEK v skladu z AN-OVE in izdelan LEK za obdobje desetih let.

 

Po preučitvi zgoraj citirane dokumentacije oziroma LEK občine Radenci je bilo ugotovljeno, da je le-ta skladen z nacionalno energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen tudi z določbami 17. člena Energetskega zakona.

Na podlagi navedenega minister za infrastrukturo in prostor potrjuje skladnost predloga Lokalnega energetskega koncepta občine Radenci z energetsko politiko na območju RS in izdaja soglasje o skladnosti omenjenega dokumenta z energetsko politiko na območju RS.

 

S spoštovanjem,

 

Julijan Fortunat

v.d. generalnega direktorja                                                                           Zvone Černač

DIREKTORAT ZA ENERGIJO                                                                               MINISTER

 

Pripravil:

mag. Matej Praper

Višji svetovalec