New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) je občinski svet Občine Makole na  22. redni seji dne 13.05.2014 sprejel

 

SPREMEMBO POSLOVNIKA

OBČINSKEGA SVETA OBČINE MAKOLE

 

1. člen

Spremeni se Poslovnik Občinskega sveta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2007) – v nadaljevanju Poslovnik.

 

2. člen

Črta se 3. odstavek 20. člena Poslovnika. Dosedanji 4. odstavek postane 3. odstavek.

 

3. člen

Črta se 4. odstavek 46. člena Poslovnika.

 

4. člen

(1) V 83. členu Poslovnika se doda novi 3. odstavek, ki se glasi:

»(3) Prostorski akti se sprejemajo v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje ob smiselni uporabi postopka kot velja za sprejem odloka.«

(2). Dosedanji 3. odstavek 83. člena Poslovnika postane 4. odstavek.

 

5. člen

Besedilo 98. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko predlagatelj predlaga občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila, ki ga pripravi statutarno-pravna komisija.

(2) Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez razprave

(3) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na uradni spletni strani občine.«

 

6. člen

99. člen Poslovnika se črta.

 

7. člen

(1) 4. odstavek 106. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dolžna, hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja funkcije člana v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu sveta,  predlagati svetu novega kandidata«

(2) 5. odstavek 106. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Svet o predlogu iz prejšnjega odstavka odloči s sklepom.«

(3) 6., 7. in 8. odstavek 106. člena Poslovnika se črtajo.

 

8. člen

Ta sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Makole začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-4/2014-21

Makole, dne 13. maja 2014

 

 

Občina Makole

 

Alojz Gorčenko, župan