New Page 1

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11, 57/12, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče, na 20. redni seji dne 12. septembra 2013 sprejel

 

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«

 

 

Priloga

 

 

Številka: 0301-012/2013-1

Velike Lašče, dne 12. septembra 2013

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.