New Page 1

Županja Občine Ljutomer na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1) in Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2011), objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV

V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018

 

1.   Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti za delovanje turističnih društev na področju turizma.

 

2.   Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki delujejo na območju občine Ljutomer in izpolnjujejo naslednje pogoje:

·   imajo sedež v občini,

·   so registrirana najmanj eno leto pred objavo razpisa,

·   imajo urejeno evidenco o članstvu,

·   imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,

·   izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni.

 

3.   Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav vsak dan v času uradnih ur in na spletni strani www.obcinaljutomer.si.

 

4.   Merila za dodelitev sredstev:

·   sedež izvajalca,

·   število članov (priloženo mora biti dokazilo iz evidence o članstvu),

·   vsebina programa (ocena po merilih iz 12. člena Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer) in

·   stalnost izvajanja programa na območju občine Ljutomer.

 

6.   Predvidena višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za leto 2018 znaša 10.370 eurov.

 

7.   Rok za oddajo prijav je 21. 3. 2018. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba št. 108. Kot pravočasno oddana šteje tudi prijava, ki je zadnji dan roka dana priporočeno na pošto.

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo podane na predpisanem obrazcu in bodo pravočasno oddane. Prepozno prejete prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

8.   V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem sistemu v skladu z merili za oceno programov na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2011).

 

9.   Prijava mora biti podana izključno na obrazcu, ki se dobi v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba št. 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

10. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev.

 

11. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Bojana Babič Škrlec, tel. 02/584 90 68.

 

Številka: 320-1/2018

Datum: 23. 2. 2018

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja