New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. redni seji dne 23. februarja 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci

1. člen

V Pravilniku o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 51/09) se v 7. členu doda 5. točka, ki se glasi: „Kolikor uporabnik ne poda vloge za uporabo dvorane, se zaračuna dvojna cena najema dvorane.”

2. člen

V 9. členu se četrta in peta alineja spremenita tako, da se glasita:

- Dolencih 40 EUR/dan

- Budincih 40 EUR/dan.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-14/2015

Šalovci, dne 23. februarja 2015

 

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.