New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list, RS št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št 12/96) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), je Občinski svet občine Moravske Toplice na 27. seji, dne 19. 12. 1996 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Bogojina, (v nadaljevanju: šola).

 

 

– Podružnična šola Tešanovci.

 

 

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Moravske Toplice.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

1. Ime, sedež in pravni status šole

 

 

2. člen

 

 

Ime šole je: Osnovna šola Bogojina.

 

 

Skrajšano ime šole je: OŠ Bogojina.

 

 

Sedež šole je: Bogojina 134.

 

 

3. člen

 

 

Šola je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovorna z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.

 

 

2. Pečat šole

 

 

4. člen

 

 

Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.

 

 

Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Bogojina, Bogojina 134.

 

 

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

 

 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 

 

5. člen

 

 

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma delavec šole, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

 

 

Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec šole ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

 

 

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole.

 

 

6. člen

 

 

Za šolo podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.

 

 

4. Šolski okoliš

 

 

7. člen

 

 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega vasi:

 
  1. Za matično šolo:  

 

Bogojina, Filovci, Ivanci, Bukovnica, Tešanovci, Mlajtinci, Lukačevci in deli naselja Moravske Toplice: Kranjčeva ulica, Levstikova ulica, Delavska ulica, Ulica ob igrišču, Kratka ulica in Dolga ulica do hišne številka 116, Lešče, Na bregu ter zaselka Brezje in Brzinšček.

 
  Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.  

 

III. DEJAVNOST ŠOLE

 

 

8. člen

 

 

Šola opravlja javno službo na področju:

 

 

– M/80.102   – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4     – izobraževanje odraslih,
– 0/92.61    – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51    – storitve menz.

 

 

Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

– D/35.119 Druga proizvodnja električne energije

– D/35.140 Trgovanje z električno energijo

– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas

– I/56.290 Druga oskrba z jedmi

– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike

– J/58/190 Drugo založništvo

– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

– N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

– N/82-300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– O/93.110 Obratovanje športnih objektov

– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R/90.010 Umetniško uprizarjanje

– R/91.011 Dejavnost knjižnic

– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

 

 

 

Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

 

9. člen

 

 

Šola izvaja javno veljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

 

 

10. člen

 

 

Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

 

 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

 

11. člen

 

 

Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

 

IV. ORGANI ŠOLE

 

 

12. člen

 

 

Organi šole so:

 

 

– svet šole,

 

 

– ravnatelj šole,

 

 

– strokovni organi,

 

 

– svet staršev.

 

 

Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.

 

 

1. Svet šole

 

 

13. člen

 

 

Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:  
  – trije predstavniki ustanovitelja,  
  – pet predstavnikov delavcev,  
  – trije predstavniki staršev.  

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Moravske Toplice.

 

 

Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah, 

 

  po postopku in na način, ki ga določa zakon in odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole.  

 

Kandidate predlagajo učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.

 

 

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole.

 

  Izvoljeni so  kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.  

 

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

 

 

14. člen

 

 

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet šole se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.

 

 

15. člen

 

 

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju.

 

 

16. člen

 

 

Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:

 

 

– sprejema pravila in druge splošne akte šole,

 

 

– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter spremlja finančno poslovanja šole,

 

 

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

 

– odloča o najemanju posojil,

 

 

– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,

 

 

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,

 

 

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

 

 

– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge.

 

 

17. člen

 

 

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

 

– sam zahteva razrešitev,

 

 

– zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

 

 

– je razrešen.

 

 

Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.

 

 

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.

 

 

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

 

 

2. Ravnatelj

 

 

18. člen

 

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in je odgovoren za zakonitost njenega dela.

 

 

19. člen

 

 

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

3. Strokovni organi

 

 

21. člen

 

 

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.

 

 

22. člen

 

 

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.

 

 

4. Svet staršev

 

 

23. člen

 

 

Svet staršev oblikuje in opravlja naloge v skladu z zakonskimi določili.

 

 

V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST

 

 

24. člen

 

 

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

 

 

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovorna ustanovitelju.

 

 

25. člen

 

 

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom občine, iz prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

 

 

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.

 

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja.

 

 

26. člen

 

 

Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.

 

 

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

 

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 25. členom tega odloka.

 

 

VI. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ŠOLO

 

 

27. člen

 

 

Šola opravlja sama del računovodskih in knjigovodskih opravil, kadrovske, administrativne in druge dogovorjene storitve.

 

 

Pravne zadeve bo za šolo opravljala pravna služba Občine Moravske Toplice.

 

 

Strokovno vodenje na področju financ s pripravo ustreznih izračunov in bilanc, se opravlja skupno za vse zavode v občini.

 

 

VII. NADZOR

 

 

28. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.

 

 

29. člen

 

 

Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

 

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju šole.

 

 

VIII. JAVNOST DELA ŠOLE

 

 

30. člen

 

 

Delo šole je javno.

 

 

Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

 

 

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.

 

 

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

 

IX. POSLOVNA TAJNOST

 

 

31. člen

 

 

Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:

 

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.

 

 

X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

 

 

32. člen

 

 

Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet šole.

 

 

Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili šole.

 

 

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

33. člen

 

 

Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom. Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru, da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka, učenca, predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.

 

 

34. člen

 

 

Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.

 

 

Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela, ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

 

35. člen

 

 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Bogojina je pravna naslednica Osnovne šole Bogojina, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, na registrskem vložku številka 1/42-00 in prevzame vse pravice ter obveznosti tega zavoda.

 

 

36. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Moravske Toplice preneha veljati odlok o reorganizaciji javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Murska Sobota, ki ga je sprejela Skupščina občine Murska Sobota, dne 26. 11. 1991.

 

 

37. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 100/96

 

 

Moravske Toplice, dne 19. decembra 1996.

 

     
 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Moravske Toplice

Štefan Kuhar l. r.

 
     
 

O D L O K

 
 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina

 
     
  Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2008  
     
 

10. člen

 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi (22.7.2008) v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008.

 
     
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 
 

Dva predstavnika delavcev v svet šole se morata izvoliti najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).

 
 

Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.

 
 

3. člen

 
  Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
     
  Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list Republike Slovenije, št. 9/2011)  
     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2015), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe

 
     
 

3. člen

 
  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.