New Page 2

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled

1. člen

V 1. členu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled (v nadaljevanju: Odlok) se črta besedica Gorje in vejica.

2. člen

Črta se 6. člen Odloka.

Vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo: 7. člen postane 6., 8. člen 7., 9. člen 8., 10. člen 9., 11. člen 10. in 12. člen 11.

3. člen

Določba 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Svet Krajevne skupnosti Ribno šteje šest članov.

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ribno se oblikujejo 4 volilne enote.

1. volilna enota obsega prostorske okoliše 0067, 0068, 0069 in 0070 (Ribno).

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

2. volilna enota obsega prostorski okoliš 0066 (Koritno).

V tej volilni enoti se voli enega člana sveta.

3. volilna enota obsega prostorski okoliš 0078 (Bodešče).

V tej volilni enoti se voli enega člana sveta.

4. volilna enota obsega prostorski okoliš 0077 (Selo pri Bledu).

V tej volilni enoti se voli enega člana sveta.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 039-8/2010-1

Bled, dne 8. junija 2010

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r.